قابلیت ها، سنگ بستر راهبرد در صنعت نفت و گاز

مقاله متنی قابلیت ها به عنوان سنگ بستر راهبرد در صنعت نفت و گاز

اولین لایه از قابلیت ها

اولین لایه از قابلیتها که به شرکت کمک می کند تا عملیات هایش را هدایت کند معمولا از آنها به عنوان قابلیت های عملیاتی اشاره و ارجاع می شود که پتانسیل شرکت را جهت اجرای یک فعالیت “بر مبنای ادامه دار و در جریان بودن که از همان تکنیکهای مشابه کمتر یا بیشتر با مقیاس مشابه جهت حمایت تولیدات موجود برای همان جمعیت مشتریان استفاده می کند. “، پی ریزی و پشتیبانی می کند. قابلیت های عملیاتی بهترین اقداماتی هستند که در یک یا دو شرکت آغاز می شود و سپس در کل صنعت گسترش می یابد. تاکید بر این امر اهمیت دارد که قابلیت های عملیاتی می تواند مستلزم یک بعد از ارزش ها باشد که مانع نوآوری می شود و فرصت های شرکت جهت حرکت در فراتر از اقدامات معمول خود را محدود می کند.

اقسام قابلیتهایی که احتمال آنها جهت جدا کردن یک شرکت از شرکت های دیگر در یک میدان رقابتی شدید مانند نفت و گاز بیشتر است، یک بسته پیچیده از قابلیتهای مکمل هستند که جهت رفع چالش های کلیدی به آنها نیاز می شود ضمن اینکه توسعه و شبیه سازی آنها امری مشکل می باشد. بعلاوه توانایی ایجاد چنین بسته هایی خود یک قابلیت محسوب می شود.”کوگوت و زندر”، “قابلیت های ترکیبی ” را به عنوان توانایی شرکت ها جهت تولید برنامه های کاربردی جدید به وسیله دانش موجود تعریف می کند.

این قابلیتهای درجه بالا به عنوان قابلیت های دینامیک شناخته شده اند. قابلیتهای دینامیک (پویا) به عنوان آنچه که یک شرکت را از سایز شرکت ها بوسیله حفظ امتیاز رقابتی بر اساس یک ترکیب منحصر به فرد منابع متمایز می کند، تعریف شده است. به عنوان قابلیت های در نظر گرفته، آنها باید هدفمند و قابل تکرار باشند.

ترجمه مقاله بررسی راهبرد انرژی مشارکت راهبردی در نفت و گاز: چشم انداز قابلیت ها