قابلیت های بازاریابی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات

مقاله متنی نتایج عملکرد اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی صادرات

قابلیت های بازاریابی

قابلیت های بازاریابی معماری شامل فرآیندهای اطلاعاتی مربوط به یادگیری درباره ی بازار سرمایه گذاری صادرات و فرآیندهای مربوط به برنامه ریزی در انتخاب اهداف استراتژی بازاریابی صادرات و تنظیم کردن استراتژی برای دستیابی به آ نها است. ما انتظار داریم که این قابلیت ها به 2 دلیل به اثربخشی اجرای استراتژی داخلی و خارجی سرمایه گذاری صادرات مرتبط باشد.

اول، سرمایه گذاری هایی که فرآیند های برتر برای یادگیری در مورد بازار صادرات هدف دارند و مهارت های برنامه ریزی قوی که به احتمال زیاد تصمیمات استراتژی بازاریابی صادرات مناسب تری می گیرند – و به عنوان تصمیم گیری “خوب” توسط کارکنان موظف به اجرای آنها دیده می شوند. این امر باید در آن دسته از کارمندان درگیر در اجرای تصمیمات استراتژی بازاریابی صادرات برنامه ریزی شده برای انجام سخت تر کار به منظور پیدا کردن و استقرار و گسترش مناسب منابع مورد نیاز برای تحقق آنها، انگیزه ایجاد نماید.

علاوه بر این، در سرمایه گذاری صادرات با انتشار گسترده ای از اطلاعات بازار صادرات، تقدیر بیشتر از “چرایی” و همچنین “چگونگی” تصمیمات استراتژی بازاریابی برنامه ریزان، باید به کارکنان درک عمیق تری از استراتژی بازاریابی برنامه ریزی شده سرمایه گذاری ارائه دهند و آنها را قادر به هم تراز نمودن بهتر اقدامات خود و اقدامات مورد نیاز برای اجرای داخلی موثر، نمایند.

دوم، قابلیت های قوی بازاریابی معماری باید اطمینان حاصل کند که تصمیات استراتژی بازاریابی سرمایه گذاری صادرات با الزامات بازار صادرات هم تراز است. بنابراین قابلیت های قوی تر بازاریابی معماری باید به تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری صادرات اجازه ی انتخاب گزینه های استراتژی بازاریابی صادرات را بدهد که به احتمال زیاد به خوبی در بازار صادرات محقق شده و در نتیجه منجر به تحقق اهداف استراتژی بازاریابی صادرات برنامه ریزی شده، خواهد شد.

ترجمه مقاله اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاریمنبع: Modir123.com