فرآیند مهندسی مجدد کسب وکار

برای درک فرآیند مهندسی مجدد کسب وکار ابتدا باید معنای فرآیند و همچنین فرآیند کسب وکار و مهندسی مجدد را به طور جداگانه بفهمیم  ما روند فرآیند کسب وکار  را در مقدمه تعریف کردیم. با این حال روند باید یک نقطه شروع و پایان داشته باشد. علاوه براین گردش کار بالینی را می توان مترادف با تعریف فرآیندهای بالینی استفاده نمود. مفهوم BPR در سال 1990 گزارش شده است.

فرآیند کسب وکار به عنوان رویکرد مدیریت جهت تجدید نظر در شیوه های حال حاضر و روند تحول در کسب وکار تعریف شده است تلاش برای بهبود بهره وری فرآیند با استفاده از روش ها با اصلاح یا حذف فعالیت های غیر ضروری همراه بوده است. فراین د مهندسی مجدد کسب وکار به عنوان یک رویکرد یکپارچه و نظام مند،افزایش تجزیه وتحلیل و طراحی دوباره توابع،گردش کار و ساختار سازمان را به منظور بهبود کیفیت خدامت و کاهش فرآیندها و زمان انجام می دهند. در روش BPR برای اولین بار ،به خروجی فرآیند بالینی و تجزیه کردن  ان نسبت به دیگر فرآیندها پرداختیم.

در طی رصد فرآیند های باید مدل سازی شود. در برخی از مسائل اصلاح روند کافی نیست و ممکن است به طراحی دوباره و یا حتی حذف فعالیت های بی فایده به طور کامل نیاز باشد. تعیین معیار در روند می تواند به مقایسه عملکرد فرآیند سازمان برای پیدا کردن مناطقی که نیاز به تغییر و طراحی مجدد دارد کمک کند. همچنین به عنوان فرآیند ما می توانیم فعالیت های مبتنی بر هزینه های ارزیابی های مختلف  را طاحی کرده  و سناریوی جدیدی را تبیین کنیم. این فرآیندها باید توسط مالک فرآیند قبل از اجرا تایید شوند. ساخت یک شبیه سازی براساس سناریو می تواند برای کاهش خطاها و جلوگیری از هزینه های بیش از حد مفید باشد.

مراحل فرآیند مهندسی مجدد کسب وکار

پنج گام در اجرای BPR مشخص شده است. این شامل تعریف چشم انداز،شناسایی روند،درک درستی روند،تعریف روش و آماده سازی نمونه اولیه است. در مرحله اول تعریف چشم انداز جهت کاهش زمان چرخه فرآیند بوده که باید براساس مشتری شناسایی شود. در مرحله شناسایی روند باید روند دوبار،براساس تجزیه و تحلیل هزینه ها و یا درآمد از فرآیند طراحی شود. برخی از روش های بالا تاثیر و رویکرد جامعی در انتخاب روش را کمک می کند. تاثیر روش بالایی روند لازم است که دوباره طراحی براساس معیارهای انتخاب شده انجام شود.

در  روش جامع ما باید اول از همه شناسایی فرآیندها را انجام داده و سپس آنها را براساس اولویت بندی دوباره طراحی کنیم. گام بعدی در یک فرآیند با هدف جلوگیری از اشتباهات تکراری و قدیمی براساس روند جاری بوده و ایجاد یک معیار بر بهبود در آینده است. در مرحله بعد که مرحله روش شناسی است ضروری است که برای انتخاب یک روش برای انجام فرآیند طراحی مجدد اقدام شود. برخی از ابزارها و تکنیک های موجودبه ما در طراحی فرآیند کمک می کند و تجزیه و تحلیل،آزمون راه حل ها  و یا نمودار گردش کار را به ما می دهد. پس از انتخاب روش ما باید یک نمونه اولیه را براساس فرآیند جدید طراحی کنیم. این بدان معنی است که ما باید یک نمونه اولیه از فرآیند آینده را قبل از اجرا داشته باشیم.

دریافت اصل مقاله

 

مطالب مرتبط