مقاله متنی شفافیت و تاثیر آن در کاهش فساد

شفافیت و تاثیر آن در کاهش فساد

فساد

در حال حاضر فساد به عنوان دومین مشکل مهم اسپانیایی ها بر سر بیکاری شناخته می شود. با توجه به آخرین نظرسنجی منتشر شده توسط مرکز تحقیقات جامعه شناسی کشور (CIS)، در ماه فوریه 2017، 37.3٪ افراد نظرسنجی شده فساد را به عنوان یکی از سه مشکل اصلی اسپانیا و جزو سومین مشکل اساسی که شخصاً بر زندگی آنان تاثیرگذار بود، می دیدند (13.1٪).

با این وجود، سطح بالای ادراک به این موضوع که توسط این شاخص نشان داده شده مشروط به سایر شاخص هایی است که نشان می دهند وضعیت فساد واقعی در اسپانيا بدین حد عمومی نیست. در واقع، بر اساس مطالعه ویلوریا و جیمنز، ارقام ادراک فساد با ارقام افرادی که قربانی آن شده اند، سازگار نیست، که نشان می دهد پاسخ های نظرسنجی شهروندان تحت تاثیر نتیجۀ عوامل فرهنگی مربوط به نارضایتی از نهاد های کشوری است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل آمار قضایی، اخبار در رسانه ها و خلاصه رویه ها، نویسندگان را متقاعد نمود که سطح ادراکی فساد بسیار بیشتر از اطلاعات داده ای است و ماهیت فساد موجود در اسپانیا سیاسی است و نه اداری، و عمدتاً در حوزه قدرت محلی و در ارتباط با برنامه ریزی رخ می دهد (ویلوزیا مندیتا و جیمنز، 2012، 128-129).

در سال های گذشته اقداماتی جهت مقابله با فساد در اسپانیا ترویج شد. با این وجود، در طول زمان مشخص شد که پیگرد قانونی و سرکوب فساد موفقیت قابل توجهی در کاهش آن ندارد. در واقع، موثرترین اقدامات در برابر فساد، به طور مستقیم با آن مبارزه نمی کنند، بلکه به صورت غیرمستقیم دولت خوب و حکومت خوب را ترویج می کنند (لاپونته جینه، 2011؛ رز-اكرمن ، 1999).

شفافیت

اصطلاح “شفافیت” معمولاً همراه با سایر کلمات و بیانات مثبت همانند آزادی، دموکراسی، نزدیکی به شهروندان، مسئولیت پذیری و کارآیی بکار می رود (دایربرگ ، 1997، 81). در مقابل، می توان بیانات منفی مرتبط با آن را نیز یافت، همانند کسری دموکراسی، عدم شفافیت و فساد، که دو مفهوم آخر عمدتاً به عنوان تهدید بزرگی در روی کار ماندن و مشروعیت دولت های مردمی در نظر گرفته شده و از این رو در برابر دولت آزاد و شفافیت هستند.

عدم شفافیت مانع عبور نور است، و به صورت لفظی به عنوان شی تاریک و بسته در نظر گرفته می شود. در مفهوم مورد نظر ما، به طور مستقیم مسئول عدم دسترسی به اطلاعات، عدم شفافیت، عدم اعتماد و حتی دروغگویی است. تمام این موارد با فساد مرتبط اند که می تواند تحت عنوان کاربرد عملکرد ها و منابع دولت های مردمی جهت سود مالی و غیره مدیران تعریف شود.

به طور کلی، فساد پنهانی بوده و بنابراین مبهم است. معمولاً هیچ گونه شواهد مستندی در مورد این نوع فعالیت ها در دست نیست، که در نتیجه تحقیق و مجازات راجع به این امور را سخت تر می کند. عدم شفافیت و فساد، عدم اعتماد عموم به اعتبار و مشروعیت دولت مردمی را افزایش داده، و هر دو را به خطر می اندازد.

ترجمه مقاله بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از فساد

منبع: Modir123.com