مقاله متنی رایگان ویژگی ها و قابلیت های زنجیره تأمین تاب آور

ویژگی ها و قابلیت های زنجیره تأمین تاب آور

مفهوم پارادایم تاب آوری در زنجیره تأمین

زنجیره تأمین تاب آور

بسیاری از محققان، پارادایم تاب آور را وسیله ای برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین می دانند.در چارچوب ارائه شده توسط واندرمبس و همکارانش (۲۰۰۶)، ویژگی های زنجیره تأمین تاب آور عبارتند از:

۱) هدف: توانایی سیستم در بازگشت به وضعیت اصلی یا به وضعیتی جدید و مطلوب تر، پس از وقوع اختلال و ممانعت از وقوع حالات شکست؛

۲) تمرکز تولید: تأکید بر انعطاف پذیری و افزونگی و برنامه ریزی زمانبندی بر اساس اطلاعات به اشتراک گذاشته شده؛

۳) اتحاد (با تأمین کنندگان و مشتریان): شرکاء زنجیره تأمین به شبک های متحد می پیوندند تا اقدامات امنیتی و به اشتراک گذاری دانش را توسعه دهند؛

۴) ساختار سازمانی: ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک زنجیره تأمین؛

۵) منبع یابی: منبع یابی منعطف؛

۶) سیاست موجودی: ذخیره راهبردی اضطراری در نقاط بالقوه مهم؛

۷) تمرکز لید تایم: کاهش لید تایم؛

۸) سیاست طراحی محصول: به تعویق انداختن (تأخیر)؛

۹) تنوع محصول: بالا

۱۰) بازار: توانایی پیش بینی تغییرات در بازارها و غلبه بر ریسک تقاضا. همچنین، به منظور تاب آوری بیشتر شرکتهای درون یک زنجیره تأمین، قابلیت های تاب آوری نیز باید ایجاد شوند. این قابلیت ها به شرکتها امکان پیش بینی و مواجهه با اختلالات را می دهند.

قابلیت ها می توانند از اختلال واقعی ممانعت کنند و آثار آن را کاهش دهند؛ بنابراین، شناسایی قابلیتها یا مشخصه های زنجیره تأمین اهمیت زیادی دارد چرا که به سیستم اجازه می دهد تا در زمان بروز اختلال، به وضعیت اولیه برگردد و یا امکان انتقال بین وضعیت ها را میسر می سازد.

میزان انعطاف پذیری، پاسخگویی، سرعت، شفافیت و همکاری بر رفتار زنجیره تأمین تأثیر خواهد گذاشت. در نتیجه بازیابی پس از وقوع اختلال (تاب آوری) را به ارمغان خواهد آورد؛ بنابراین، این مهارت ها یا مشخصه ها بر عملکرد و رقابت پذیری زنجیره تأمین اثر می گذارند.

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

76 بازدید