مفهوم پارادایم زنجیره تامین چابک

پارادایم زنجیره تامین چابک

واژه چابک

واژه چابک در فرهنگ لغات، به معنای حرکت سریع، چالاک، فعال، توانایی حرکت سریع و آسان و قادر بودن به تفکر به صورت متهورانه و با یک روش هوشمندانه به کارگرفته شده اما در فضای کنونی، چابکی به معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیر قابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصت هایی برای پیشرفت سازمانی است.

این مفهوم اولین بار، در پی نشست بسیاری از متخصصان علمی و اجرایی صنعت به منظور یافتن علل درماندگی شرکت ها در راهبرد بنگاه های تولیدی در قرن » مقابله با چالش ها و تغییرات محیطی، در گزارشی تحت عنوان راهبرد بنگاه های تولیدی در قرن  بیست و یکم: دیدگاه متخصصان صنعتی به وسیله مؤسسه یاکوکا منتشر و به همگان معرفی شد. کریستوفر چابکی را این گونه تعریف می نماید: “چابکی به مانند توانایی یک سازمان در واکنش سریع به تغییرات در تقاضا، در هر دو حالت حجم و تنوع تعریف می شود”.

زنجیره تامین چابک

چابکی را می توان “مفهومی مدیریتی در رابطه با پاسخگویی به بازارهای متلاطم و پویا و تقاضاهای مشتریان” توصیف نمود. در واقع، چابکی نه تنها در رابطه با پاسخگویی به مشتری است که با بهره برداری و کسب مزیت از تغییرات، نیز مرتبط می باشد. برای پاسخگویی شرکت ها باید در چندین حوزه مثل، توسعه محصول، ساخت و . لجستیک دارای قابلیت های منعطف باشند (بیکر، 2008).

به عقیده تولون چابکی بیانگر ادغام مؤثر زنجیره تأمین و تأکید بر روابط بسیار نزدیک و بلندمدت  با مصرف کنندگان و عرضه کنندگان است. اگرچه از چابکی تعاریف مختلفی شده است اما هیچ یک از آنها مخالف و ناقض یک دیگر نیستند. این تعاریف اغلب، ایده سرعت و تغییر در محیط کسب و کار را نشان می دهند. اما با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریف جامعی که  مورد تأیید همگان باشد وجود ندارد.پ

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالhttp://modir3-3.ir/images/contact-us-modir123.com.gif

منبع: Modir123.com

 

مطالب مرتبط