مفهوم مدیریت زنجیره تأمین لارج

ابعاد مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تأمین لارج

کلمه لارج از کنارهم قرار گرفتن حرف اول واژه لاتین رویکردهای چهارگانه زنجیره تأمین تشکیل شده است. ایده مدیریت زنجیره تأمین لارج در واحد تحقیقاتی مهندسی مکانیک و صنایع دانشکده علوم و تکنولوژی دانشگاه جدید لیسبون شکل گرفته و توسعه داده شده است. در حال حاضر این واحد تحقیقاتی به عنوان مرجع اصلی در این زمینه شناخته می شود (قاضی زاده و همکاران، 1394).

زنجیره تأمین مؤسسات درتلاش برای رقابت پذیری بیشتر، الگوی مدیریتی جدیدی را مطالبه می کند. درحال حاضر این فرض وجود دارد که زنجیره تأمین باید از سوی سازمانها، به عنوان خط مقدم رقابت بارقبا عمل کند. بنابراین زنجیره تأمین یک عامل راهبردی برای دستیابی به اهداف سازمانی نظیر: بهبود شرایط رقابت، ارتقای خدمات به مشتریان و افزایش سودآوری در نظر گرفته شده است. الگو هایی نظیر ناب، چابک، ارتجاعی و سبز، نمونه هایی از الگو های موجود در زنجیره تأمین هستند که عمدتاً باهدف بهبود عملکرد زنجیره تأمین طراحی شده اند.

زنجیره تأمین ناب یک راهبرد مبتنی بر کاهش هزینه و انعطاف پذیری است که بر فرآیندهای بهبود از طریق کاهش و یا حذف تمام ضایعات (عملیات بدون ارزش افزوده) متمرکز است. سازمان چابک به طورکلی می تواند باعث کاهش هزینه های تولیدی و افزایش سهم بازار، ارضای نیاز مشتریان، آماده سازی برای معرفی محصول جدید، ارزیابی و تخمین فعالیت های فاقد ارزش افزوده و افزایش رقابت سازمان شود.

مدیریت زنجیره تأمین لارج موضوعات متنوعی را دربرمی گیرد ازجمله: مشخصات و متدلوژی، ساختار سازمان، شاخصه های کارکرد، عوامل انسانی، انفورماتیک و مدل یکپارچه ساز. مدیریت زنجیره تأمین لارج تلاش دارد رویکردهای ناب، چابک، پایدار و سبز را در فضای مدیریت زنجیره تأمین کناره هم بنشاند تا از مزایای تک تک آن ها بهره مند شده و همزمان کاستی های آن ها را بپوشاند (آزویدو و همکاران، 2010).

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com