مسئولیت اجتماعی شرکت در زمینه اخلاق کسب و کار

CSR و اخلاق کسب و کار

CSR و اخلاق کسب و کار

نظریه سهامـدار هنجاری در CSR که فلسفه خود را از اخلاق می­ گیرد، تأکید می­ کند که شرکت­ های کسب و کار “از نظر اخلاقی” مسئول پرداختن به نگرانی گروه بزرگ­تری از دارندگان سهـام هستند که می­ توانند به جای سهامداران آن یعنی صاحبان کسب و کار به تنهایی شامل صاحبان، مشتریان، فروشـندگان، کارکنان و جامعه باشد (رودین 2005 ص561). مفاهیم اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی دارای هویت متمایز هستند. با این حال، اغلب برای اشاره به یک استدلال یا کد استفاده می­ شوند. عبارت اخلاق کسب و کار قرار است “ترکیبی از دو واژه بسیار آشنا، یعنی کسب و کار و اخلاق باشد” (دمیتریدس 2007 ص1).

کارآفرینان ممکن است به نزدیک لبه هنجارهای متعارف اخلاق، در تعقیب «تخریب خلاق» شامپتری، بیایند، و یا از آن عبور کنند، تعقیب هدفی که می­ تواند “نسخه­ ای از «هدف وسیله را توجیه می­ کند» باشد” (فولر 2013 ص122). آنگاه CSR به عنوان هزینه ­ای در نظر گرفته می­ شود که بر بازده به دست آمده از اشتباهات مرتکب شده توسط کارآفرینی برای پرداخت برخی از حقوق تحمیل می ­شود. بنابراین “درآمد جمع­ آوری شده توسط مالیات در ارتباط با گناه و استثمار، اگر مشوق آشکاری را برای تولید محصولات سودمندتر ارائه ندهد اغلب برای اعاده سلامت و محیط زیست مثمر ثمر است “.

فریمن اشاره به تعریفی از سهام داران در یادداشت داخلی موسسه تحقیقاتی استنفورد در سال 1963 دارد. این یادداشت سهام داران را به عنوان “گروه­ هایی تعریف می­ کند که بدون حمایت آنها سازمان محکوم به توقف است”. مفهوم یک سازمان به عنوان یک نهاد که صرفا خالق و “تبدیل ­کننده” منابع از طریق روابط موجود خود با فروشندگان، کارکنان و مشتریان است در درک درستی از جهان به عنوان یک اکوسیستم بزرگ معتبر نیست.

…..

ترجمه مقاله بررسی اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکت

منبع: Modir123.com