دسته : همه

مقاله متنی مدل های ارزیابی سازمان ناب

مدل های ارزیابی سازمان ناب

مدل SEA: (مدل ارزیابی تامین كنندگان ناب در زنجیره تامین):

مدل SEA مدل یك چارچوب و مدل خودارزیابی متشكل از 4 معیار است كه شامل رهبری و فرهنگ، توسعه نیروی كار، تعالی عملیات و نتایج كسب و كار می شود. همچنین در این مدل نقشه راه سه مرحل های برای ناب شدن ارائه شده است. این مدل با هدف ارتقاء و كمك به رقابت پذیری كلی در زنجیره تامین صنایع نظامی و دفاعی و فضایی آمریكا با استفاده از مفاهیم ناب طراحی شده است.

مدل LESAT (مدل دانشگاه MIT):

مدل خودارزیابی LESAT در سال 2001 توسط تیمی متشكل از پژوهشگران دانشگاه  MIT و سایر محققان توسعه یافت. در این مدل 54 فعالیت در 15 فرایند ارزیابی می شود. ابزار خودارزیابی از سه بخش اصلی شامل فرایندهای مرتبط با رهبری و تحول ناب سازمان (شامل 28 فعالیت)، فرایندهای مرتبط با چرخه عمر (شامل 18 فعالیت) و فرایندهای مرتبط با زیرساخت های توانمندساز (شامل 8 فعالیت) تشكیل شده است

مدل دانشگاه یوتا (مدل شینگو):

این مدل چهار بعد اصلی یعنی توانمندسازها، فرایندهای اصلی و پشتیبانی، نتایج عملیاتی و نتایج تجاری را در بر می گیرد. در نسخه جدید سال 2008 تغییراتی در مدل به وجود آمد. مدل جدید (2010) از چهار جزء توانمندسازهای فرهنگی، بهبود مستمر فرایند، فرهنگ یكنواخت و باثبات سازمان ناب و نتایج كسب و كار تشكیل شده است.

مدل مالكوم بالدریج:

هر چند كه از این مدل برای ارزیابی تعالی سازمان استفاده می شود اما به دلیل توجه به ذینفعان مختلف و نیز تمركز بر بهبود مستمر و حذف اتلاف ها م یتوان آن را مدلی عمومی برای ارزیابی سازمان ناب نیز به حساب آورد. مدل ویرایش سال 2009 این جایزه از هفت معیار اصلی شامل رهبری چشم انداز گرا، برنامه ریزی استراتژیك، تمركز بر مشتری و بازار، سنجش، تحلیل و مدیریت دانش، تمركز بر نیروی انسانی، مدیریت فرایند و نتایج تجاری تشكیل شده است.

مدل EFQM:

این مدل همانند مدل بالدریج برای ارزیابی تعالی سازمانی طراحی شده اما به دلیل اشتراك زیاد آن با مفاهیم سازمان ناب می توان آن را یك مدل عمومی ارزیابی سازمان ناب نیز به حساب آورد. این مدل از دو بخش 1) گروه توانمندسازها شامل 5 معیار رهبری، خط مشی و استراتژی، كاركنان، شراكت ها و منابع و فرایندها و 2) گروه نتایج شامل 4 معیار نتایج مشتری، نتایج كاركنان، نتایج جامعه و نتایج كلیدی عملكرد تشكیل شده است.

مدل فلد:

در این مدل پنج عنصر اولیه برای ناب سازی سازمان بیان شده است كه عبارتند از: جریان تولید، سازماندهی، تداركات، سیستم ارزیابی عملكرد و كنترل فرایند. در این مدل هر كدام از عناصر به هشت مؤلفه فرعی تقسیم شد  هاند كه در مجموع 33 مؤلفه تولید ناب را در بر می گیرد تمركز این مدل بیشتر بر حوزه تولید و عملیات است و كمتر به مباحث استراتژیك و راهبردی توجه دارد (بامداد صوفی و قرائی پور، 1389).

….

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند

منبع: Modir123.com