رابطه بین TQM و CSR و عملکرد شرکت

رابطه بین TQM و CSR و عملکرد شرکت

مدیریت کیفیت جامع و مسئولیت اجتماعی شرکت

شیوه های مدیریت کیفیت جامع و مسئولیت اجتماعی شرکت به طرق زیادی مکمل هم می باشند. هدف مدیریت کیفیت جامع فراهم نمودن محصولات و خدمات رقابتی با کیفیت عالی و به شیوه ای است که بر مقام انسان، رضایتمندی شغلی و وفاداری بلند مدت بین سازمان و کلیه ذینفعانش تاکید می کند. بنابراین مدیریت کیفیت جامع شباهت بنیادی به مسئولیت اجتماعی شرکت دارد از این لحاظ که دارای یک جایگاه و مهار اخلاقی می باشد.

هر دو شیوه مدیریت بر نیاز های شناسایی شده و ادعا های ذینفعان مختلف (کارکنان، مشتریان وجامعه) تاکید کرده و دارای ارزش های مشترکی مثل فعالیت موثر و اهمیت خلق اعتماد و مزایای متقابل در ارتباط با شرکا و همچنین اقتباس یک رویکرد اخلاقی می باشند که برتر از انتظارات جامعه و قوانین می باشد. اجرای مدیریت کیفیت جامع و مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند باعث ارتقاء کارایی سازمان، کاهش بوروکراسی با تقلیل و حذف تکرار سیاست ها و رویه ها و هم ترازی و هم راستایی اهداف و فرایند ها شود.

مخصوصاً، ایده اندازه گیری و ارتقاء مداوم در مدیریت کیفیت جامع، تغییر و پایداری را در سطح متا با هم ترکیب می کند. اصول مدیریت کیفیت جامع در رابطه با ارتقاء مداوم و انگیزش، فرایند های یادگیری وابسته به مسئولیت اجتماعی شرکت را تحریک می کنند. سیستم های مدیریت کیفیت جامع یا مدل های برتری، ابزار های ارزشمندی برای عملی ساختن مفهوم پایداری شر کتی می باشند. اجرای سیستم های مدیریت کیفیت جامع باعث تولید تغییراتی در فرهنگ سازمانی می شود که روند بهره گیری از اهداف و شیوه های مسئولیت اجتماعی شرکت را تسهیل می نماید. اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع به دستیابی به استاندارد های اجتماعی بالاتر و شفافیت بیشتر کمک می کند.

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت

منبع: Modir123.com