مقاله متنی رایگان اهمیت و مزایای زنجیره تامین سبز

مقاله اهمیت و مزایای زنجیره تامین سبز

مقاله اهمیت و مزایای زنجیره تامین سبز

اهمیت و مزایای زنجیره تامین سبز

اهمیت سبز بودن زنجیره تأمین به حدی است که تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گرفته است. برای تدوین این مقاله، مقالات متعددی در این زمینه و زمینه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت، که در این قسمت به بررسی نظرات نویسندگان مختلف می پردازیم: لارج در مقاله ای تحت عنوان “پیشبرنده های عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز” بهبود عملکرد محیطی را از نتایج زنجیرهی تأمین سبز دانستند، آنها بیان داشتند که به منظور بهبود عملکرد محیطی، شرکتها باید دو نوع رویکرد را پیگیری نمایند: ارزیابی تأمین کننده سبز و همکاری سبز با تأمین کنندگان.

در پیاده سازی این رویکردها شرکتها می بایست یک نوع تعهد محیطی داشته باشند. این بدان معناست که آنها باید حفاظت از محیط زیست را به عنوان  یک ارزش سازمانی اساسی در نظر گرفته و سیاستهای واضحی را برای آگاهی محیطی در هر حوزه کاری به کارگیرند (لارج، ۲۰۱۱).

در مطالعه ای دیگر، کاوه و موسی پور اهمیت زنجیره تأمین سبز را نه فقط به بحث پیرامون منع استفاده از مواد شیمیایی خطرناک و محدود ساختن ضایعات وآلاینده های مضر محیط زیست محدود می دانند بلکه میتوان این مفهوم را درکلیه زمینه های ملموس و غیر ملموس در سازمان توسعه داد. این دو محقق بیان می دارند که مزایای این مفهوم عبارتند از:

_ مزایای مادی: مدیریت زنجیره تأمین سبز به کاهش بار زیست محیطی بر محیط زیست، کاهش هزینه های تامین کنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان کمک می کند و به کاهش مصرف انرژی و منابع در جامعه منجر می شود.

_ مزایای غیر مادی: مدیریت زنجیره تأمین سبز می تواند کاهش رد تامین کنندگان، سهولت دستیابی برای تولیدکنندگان و رضایت مشتریان و ارضای بهتر نیازهای اجتماعی را موجب شود.

_ مزایای احساسی: مدیریت زنجیره تأمین سبز به ترغیب سهامداران و ذینفعان نسبت به محیط زیست، تصویر بهتر برای تأمین کنندگان و تولیدکنندگان و …

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

239 بازدید