دسته : همه

اقدامات تاب آوری زنجیره تأمین

زنجیره تأمین

تاب آوری زنجیره تأمین

تاب آوری زنجیره تأمین، شرکت ها را در پاسخ به تغییر تقاضا و اختلال، پیش ازآنکه هرگونه اقدامی از سوی رقبا صورت گیرد، کمک می کند. در نتیجه، تاب آوری می تواند منبع قوی برای مزیت رقابتی باشد. هدف مدیریت و تحلیل تاب آوری، ممانعت از تغییر و انتقال به وضعیت های نا مطلوب است. در سیستم های زنجیره تأمین نیز، هدف واکنش کارا  نسبت به اثرات منفی اختلالات است (آزویدو و همکاران، 2011).

از نظر کاروالهو و همکارانش (2012)، هدف اقدامات تاب آوری، بازیابی ارزش های مطلوب سیستم دچار اختلال شده در یک دوره زمانی قابل قبول و با هزینه ای موجه است به عقیده جوتنر و مکلان (2011)، اقدام تاب آور، هرگونه پاسخ شرکت برای ممانعت و یا غلبه بر حالات شکست است (کاروالهو و همکاران، 2012). به منظور تاب آوری بیشتر و آسیب پذیری کمتر در برابر اختلالات، باید شرکت ها مجموع های از اقدامات تاب آور را در زنجیره تأمین پیاده سازی نمایند (سیمچی لوی و همکاران، 2008).

جدول (2-) این اقدامات را نشان می دهد. برای داشتن زنجیره تأمین یکپارچه، این اقدامات می توانند در سطوح مختلف زنجیره تأمین (تأمین کننده، شرکت سازنده و توزیع کننده/ مشتری) استقرار یابند: سطح اول، اقدامات مربوط به تأمین کننده است که به طور مستقیم مربوط به تعامل بین شرکت و تأمین کنندگان آن است و آنها را اقدامات بالادستی زنجیره تأمین تاب آور می نامند؛ سطح دوم، اقدامات مربوط به سطح شرکت سازنده یا تولید کننده است که شرکت ها در عملیات داخلی روزانه خود انجام می دهند و سطح سوم نیز، اقدامات مربوط به توزیع کننده/ مشتری مربوط به انواع جریانات مالی، اطلاعات بین شرکت ها و شرکاء پائین دست است که در فعالیتهای تحویل مشارکت دارند و به آنها اقدامات پائین دستی زنجیره تأمین تاب آور می گویند.

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com