مقاله متنی رایگان استراتژی زنجیره تأمین ناب/ چابک

مقاله استراتژی زنجیره تأمین ناب/ چابک

استراتژی زنجیره تأمین ناب/ چابک

استراتژی زنجیره تأمین ناب/ چابک

به کارگیری دو استراتژی ناب و چابک در یک زنجیره تأمین، برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ بررسی شد و ضمن آن ویژگی های زنجیره تأمین ناب و چابک مورد بحث قرار گرفت و نتیجه گیری شد که می توان دو استراتژی ناب و چابک را به واسطه نقطه انفصال در یک زنجیره تأمین به کار گرفت، به طوری که بتوان در زنجیره تأمین چابک تقاضای پرنوسان مشتری را تأمین کرد و هم زمان، در زنجیره تأمین ناب به زمانبندی یکنواخت دست یافت.

مسون جونز و همکاران (۲۰۰۰) در پژوهشی، مدلی از ناب/چابک ارائه دادند که براساس آن سیستمهای ناب و چابک در نقا مختلفی از زنجیره تأمین فعالیت می کنند. عنصر کلیدی در این مدل نقطه انفصال است که فرآیندهای ناب را از فرآیندهای چابک در زنجیره تأمین جدا می سازد. براساس این اصل فرآیندهای ناب در بالای جریان نقطه انفصال، و فرآیندهای چابک در پایین جریان آن به کارگرفته می شوند.

همننین نقطه انفصال به عنوان یک نقطه استراتژیک برای ذخیره ایمنی عمل می کند و تغییر موقعیت آن به تغییرپذیری تقاضا و آمیخته محصول بستگی دارد، بدین ترتیب که افزایش آمیخته محصول و ناپایداری حجم تقاضا موجب حرکت نقطه انفصال به سمت بالا شده و در نتیجه زنجیره تأمین چابکتر خواهد شد. در یک محیط ثابت و پایدار که تغییرپذیری در تقاضا و آمیخته محصول کاهش می یابد نقطه انفصال به سمت پایین منتقل میشود و زنجیره تأمین نابتر خواهد شد.

در پژوهش آگروال و همکاران (۲۰۰۶) چارچوبی مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه برای مدلسازی سنجش عملکرد سه استراتژی مطرح در زنجیره تأمین (ناب، چابک، ناب/چابک) ارائه شد. هدف اصلی این پژوهش ها ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین استراتژی به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین بود. همچنین هزینه، کیفیت، سطش سرویس و زمان انتظار چهار معیار اصلی در تحلیل عملکرد زنجیره تأمین بود.

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

15 بازدید