مقاله متنی دیدگاه های مربوط به زنجیره ناب ویژگی های زنجیره تأمین در تولید ناب

 

زنجیره تامین ناب

زنجیره تامین ناب

زنجیره تامین ناب، حاصل بهبود تلاش های مستمری است که بر رفع ضایعات و مراحل اضافی یا بی ارزش در امتداد زنجیره تامین تمرکز دارد. کاهش زمان راه اندازی و افزایش راندمان تولید داخلی، کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری و انعطاف پذیر در امر تولید، از موارد کاربردی دیگر این رویکرد می باشد (واندرمبزو همکاران، 2006).

دیدگاه های مربوط به زنجیره تامین ناب

دیدگاه های مطرح در مورد سیستم و زنجیره تامین ناب به سه دسته تقسیم می شوند:

 • برخی به آن به عنوان مجموعه ای از ابزار ها نگاه می کنند.
 • گروه دیگر آن را سیستمی می بینند که به موجب آن یک سازمان می تواند هزینه ها را در کنار افزایش رضایت مشتریان کاهش دهد.
 • در دیدگاه گروه سوم، سازمان ناب به عنوان فلسفه ای مطرح است که در آن برحداقل کردن منابع مورد استفاده در سازمان اقتصادی تاکید دارد (آقایی و همکاران، 1393).

ویژگی های زنجیره تأمین در تولید ناب

تولید ناب برای حذف این معایب و پاسخ به تقاضای مشتریان روش هایی با ویژگی های زیر برای سازماندهی تأمین کنندگان ارائه داد:

 • سازماندهی تأمین کنندگان و رتبه بندی براساس کارکرد آن ها
 • واگذاری وظایف طراحی محصولات به شرکت های تأمین کننده رده اول
 • طراحی قطعات براساس رویکرد سیستمی و توجه به کل محصول
 • عدم دخالت در مسائل تولید از قبیل جنس قطعات و چگونگی ساخت آن ها
 • سازماندهی و مدیریت تأمین کنندگان رده دوم که فقط در ساخت و مهندسی فرایند مهارت داشتند توسط تأمین کننده اول
 • تبادل اطلاعات و روش های تولید بین تأمین کنندگان رده دوم و بهبود روش ها
 • مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های تأمین کننده قطعه توسط کارخانه مونتاژ و تأمین کننده رده اول
 • تأمین نیروی انسانی متخصص و مهندسان طراح و ساخت توسط کارخانه مونتاژ کننده (اسمعیل لو، 1392).

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com