دسته : همه

پیشینه نظری دارایی های مشهود و نامشهود

مقاله متنی درباره پیشینه نظری دارایی های مشهود و نامشهود

دارایی مشهود و دارایی نامشهود

مایکل پورتر به عنوان پدر نظریه CA در نظر گرفته می شود در حالی که چندین مقاله و کتاب به این موضوع قبل از مطالعه او ” مزیت رقابتی: ایجاد و تقویت عملکرد بیشتر ” (1985) پرداخته بودند با این حال، او موفق به یکی کردن مطالعات قبلی از رشته های علمی متفاوت و سازمان دادن آنها به روش کلی نگر و ابتکاری شد. او CA پایدار را به عنوان پایه اساسی عملکرد بالاتر از متوسط در طولانی مدت (پورتر، 1985، 11) تعریف کرد و سه استراتژی عمومی (رهبری هزینه، تنوع و تمرکز) را به عنوان منابع CA پیشنهاد کرد (1985). از طرف دیگر استدلال شد که به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، شرکت ها نیاز دارند به دنبال دارایی های ارزشمند، کمیاب، غیر قابل تقلید و غیر قابل جایگزین باشند.

ارزشمند دارایی ها

دارایی ها “ارزشمند” هستند اگر آنها بتوانند مزیت هایی را ایجاد کنند و یا تهدیدات را برطرف کنند، “کمیاب” هستند اگر سازمان های موجود و رقیبان بالقوه به سختی بتوانند آنها را بدست بیاورند، “غیر قابل تقلید” هستند اگر به طور ناقص توسط سایر منابع قابل تقلید باشند، و “غیر قابل جایگزین” هستند اگر با سایر منابعی که ارزشمندند کمیاب یا به طور ناقص قابل جایگزین نیستند نتوان آنها را جایگزین کرد. سایر گروه های اساسی متفاوت تعیین شده، این ویژگی ها از قبیل موارد زیر است: دوام، شفافیت، انتقال پذیری و قابلیت تکرار.

غیر قابل تقلیدی، دوام، قابلیت اختصاص دادن، قابلیت تعویض و قابلت رقابتی بالا (کولیز و مونتگومری، 1995)؛ قابلیت اجرا، کمیابی، قابلیت تجارت پایین، غیر قابل تقلید بودن، قابلیت جانشینی محدود، قابلیت اختصاصی بودن، دوام و اشتراک داشتن با عوامل صنعتی استراتژیک. آمیت و اسچومیکر(1993) همچنین منابع را از امکانات، حتی غیر قابل اختصاصی قبلی شرکت و قابل معامله، و حتی انحصاری اخیر، مربوط به شرکت را از هم متمایز کردند. پیشرفت ها در دیدگاه بر پایه منابع باعث شد برخی از پژوهشگران منابع و امکانات عمومی مربوط به معلومات را ارزیابی کنند، و دیدگاه بر پایه معلومات را بوجود آورده اند. تییس (2007و 2009) نظریه ایی را ارائه کرد که یک رویکرد پویا را می پذیرفت که بر امکانات پویای سازمانی به عنوان ایجاد سازمان ها، کامل کردن و برگرداندن داوم مهمترین عامل برای دستیابی CA تمرکز داشت.

ترجمه مقاله یک چارچوب مدیریت استراتژیک برای دارایی های مشهود و نامشهود

 

 

مطالب مرتبط