خلق مشترک و تعیین ارزش برند

مقاله متنی خلق مشترک و تعیین ارزش برند

ارزش برند

ارزش برند به عنوان ارزشی در نظر گرفته می شود که منحصرا برای برند قابل استناد است. به طور کلی یک ارزش خاص، از طریق ارزش استفاده درک شده بوسیله ذینفع مشخص می شود لذا ارزش برند می تواند بوسیله ذینفع تعیین شود. بنابر این، با توجه به تحقیقات قبلی، ارزش برند می تواند به صورت ارزش استفاده درک شده در نظر گرفته شود (به عنوان مثال ارزیابی تجربی مشتریان از گزاره محصول و یا خدمت) که صرفا مربوط به نام تجاری است (مرز و همکاران 2009، راماسوامی و اوسکان 2016).علاوه بر این همانطور که ارزش، خلق مشترک بین نقش آفرینان متعدد است ارزش برند نیز می تواند به صورت ایجاد مشترک بوسیله نقش آفرینان متعدد در نظر گرفته شود (راماسوامی و اوسکان 2016).

همانطور که راماسوامی و اوسکان 2016 مطرح کردند به نظر می رسد که در حال حاضر برند ها به طور فزاینده ای در راستای فعالیت مشترک، فعالیت های ایجاد ارزش برای ک شرکت و همه ذینفعانش و ارزش برند نیز به عنوان یک مقیاس جمعی در ارزش درک شده بوسیله همه ذینفعان در نظر گرفته می شود. با توجه به این دیدگاه و منطق برند (مرز و همکاران 2009)، این پژوهش ارزش برند را به صورت ارزش استفاده درک شده از برند خلق مشترک شده و تعیین شده به صورت جمعی بوسیله همه نقش آفرینان تعریف می شود.

مفهوم ارزش برند

مفهوم ارزش برند، همانطور که در این پژوهش تعریف شد، مشابه با مفهوم کیفیت برند است و هر دوی آنها با ادراکات مشتریان سر و کار دارند. با این حال، از آنجا که ارزش برند در مورد ادراکات مشتریان نسبت به ارزش استفاده از برند صحبت می کند (به عنوان مثال تجربه) کیفیت برند در مورد ادراکات مشتریان در این زمینه  است که یک برند به خوبی شناخته شده است  (به عنوان مثال آگاهی نسبت به برند) اینکه چگونه این نشان داده می شود (مثلا تصویر برند) (کلر 1993).

ترجمه مقاله چگونه مشتریان شما در فرآیند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟