تعریف موفقیت کسب و کار

مقاله متنی تعریف موفقیت کسب و کار

موفقیت کسب و کار

اکثر سازمان ها به طور سنتی فقط معیار های مالی را برای تحلیل و ارزیابی موفقیت کسب و کار خود دنبال می کنند (کامرون، 1986). اما همان گونه که بسیاری از مطالعات نشان داده اند این معیار ها به تنهایی شاخص های ناکافی برای موفقیت بلندمدت یک بنگاه هستند و منجر به ایجاد مدل های موفقیت چند بعدی نظیر کارت امتیازی متوازن (کاپلان و نورتون، 1996). سرمایه فکری (ادوینسون و مالون، 1997) و ابعاد موفقیت (دویر و شنار، 1992) شده اند.

در نتیجه در پژوهش های مدیریت پروژه پیشنهاد شده که مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن باید به روشی چندبعدی در سطح پروژه، پورتفولیو و کسب و کار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. از آنجایی که تا کنون هیچ مدل چندبعدی برای پورتفولیوی پروژه ایجاد نشده است، چارچوب موفقیت پروژه شنار و همکاران (2001) در این مطالعه در زمینه پورتفولیو به کار گرفته شده و پذیرفته شده است.

طبق نظر شنار و همکاران (2001) ارزیابی موفقیت پروژه ها و در نتیجه پورتفولیوها باید عملکرد در طول اجرا و نیز موفقیت نتیجه را هم در بر بگیرد. این چارچوب مانند بسیاری از مطالعات دیگر بین موفقیت پروژه و محصول تمایز قائل نخواهد شد (باکارینی، 1999) زیرا هر دوی آن ها بخشی از چارچوب هستند. دو بعد اول موفقیت (یعنی کارایی پروژه و تأثیر بر مشتری) مرحله اجرای پروژه را شامل می شوند و از قبل توسط بعد میانگین موفقیت یک پروژه در این مطالعه پوشش داده شده است.

بعد سوم “موفقیت کسب و کار” و بعد چهارم “آماده شدن برای آینده” با نتایج پروژه سر و کار دارند و در نتیجه تأثیرات کوتاه مدت اقتصادی و استلزامات بلندمدت را بررسی می کنند (شنار و همکاران، 2001). این ابعاد مرتبط با محصول، موفقیت را به ترتیب از سطح کسب و کار یا شرکت در نظر می گیرند.

….

ترجمه مقاله تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن: یک چارچوب مفهومیمنبع: Modir123.com