تعریف  و محاسبه جریان نقد آزاد

مقاله متنی مصرف کننده سبز

جریان  نقد آزاد برای شرکت معیاری است که سود آوری شرکت را پس از همه ی هزینه ها و سرمایه گذاری ها اندازه گیری می کند. معیار مزبور یکی از معیارهای متعددی است که برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سلامتی مالی شرکت ها استفاده می شود. تاکنون تعریف واحدی از جریانهای نقد آزاد ارائه نشده است. اماتعاریف متعددی توسط افراد مختلفی به منظور محاسبه جریانهای نقد آزاد ارئه شده است که در اینجا به چند مورد اشاره می شود.

تئوری جریان های نقد آزاد

تئوری جریان های نقد آزاد برای اولین بار توسط جنسن توسعه یافت. افزون بر این، تحلیل نظری هزینه های نمایندگی نیز به وسیله ی او در خصوص جریان های نقد آزاد انجام گرفت. در این نظریه، جریان های نقد آزاد عبارتست از باقیمانده جریان های نقدی پس از کسر وجوه نقد لازم برای سرمایه گذاری در پروژه هایی که خالص ارزش فعلی آنها مثبت ارزیابی می شود. این پروژه ها، طرح های سرمایه گذاری بلندمدتی هستند که ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی مورد انتظار از آنها بیش از ارزش فعلی جریان های نقدی خروجی مورد انتظار از آنها است. بدیهی است در محاسبه ارزش فعلی از نرخ هزینه ی سرمایه جهت تنزیل استفاده می شود (مهام و همکاران،1384).

طبق تعریف جنسن جریان نقد آزاد ازطریق فرمول زیر تعیین می شود: (جنسن،1386).

FCFt= CFOt -investment+

که در آن

FCFt =جریان نقد آزاد واحد تجاری در دوره t

CFOt= وجه نقد حاصل عملیات واحد تجاریt

investment+=جریان های نقد آزاد مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با NPV مورد انتظار واحد در دوره t

بعد از جنسن نیز تحقیقات مختلفی انجام شد و تعاریف مختلفی از جریان های نقد آزاد ارائه گردید.طبق تعریف لن و پلسن از جریان های نقد آزاد ،وجوه مذکور عبارت است از سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک و پس از کسر مالیات پرداختنی ،بهره ،سود سهام داران ممتاز و عادی  طبق تعریف لن و پلسن جریان های نقد آزاد به صورت زیر تعیین می شود(لن،1989).

FCFi,t= (INCi,t -TAXi,t -INTEXPi,t- PSDIVi,t -CSDIVi,t)/ Ai,t-1

که در آن

FCFi,t: جریان های نقد آزاد شرکت  iدر سال t

INCi,t:سود عملیاتی قبل از استهلاک شرکتi در سال t

TAXi,t:کل مالیات پرداختی شرکت i در سال t

INTEXPi,t: هزینه بهره پرداختی شرکتi در سال t

PSDIVi,t:سود سهام داران ممتاز پرداختی شرکتi در سال t

CSDIVi,t: سود سهام داران عادی پرداختی شرکت i در سال t

Ai,t-1: کل ارزش دفتری دارایی های شرکت در سال t

کاپلند نیز تعریف زیر را از جریان های نقد آزاد ارائه کرده است:

جریان های نقد آزاد واحد تجاری عبارت است از سود عملیاتی پس از کسر مالیات به اضافه هزینه های غیرنقدی پس از کسر سرمایه گذاری، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی ها

FCFt = Et + NCCt – DWCt – DFAt

که در آن:

Et: سود عملیاتی پس از کسر مالیات واحد تجاری در دوره t

 NCCt: هزینه های غیرنقدی  از قبیل هزینه استهلاک،هزینه مطالبات مشکوک الوصول… واحد تجاری در دورهt

DWC: افزایش در سرمایه در گردش واحد تجاری در دوره t

DWCt: افزایش در ناخالص ارزش دفتری مجموع دارایی های ثابت واحد تجاری در دوره t

پائول گریفن، دیوید لانت و یوان سان نیز تعریف زیر را برای جریان های نقد آزاد ارائه نمودند(پائول وهمکاران،2009):

وجوه مازاد بر نیاز برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت که به سهامداران پرداخت نشده است.

در روش دیگر، جریان نقد ازاد از طریق کسر کردن مخارج سرمایه ای از جریان نقد عملیاتی محاسبه می شود. گفتنی است، بورس اوراق بهادار تهران به منظور قابلیت مقایسه شرکت هایی که سهام آنها در بورس پذیرفته می شود، برای محاسبه جریان نقد آزاد و افشای آن در امید نامه پذیرش و درج شرکت ها، از این روش محاسباتی استفاده می کند. جریان نقد عملیاتی در صدر صورت جریان نقد می آید و خالص مخارج سرمایه ای انجام شده هم از بخش فعالیت های سرمایه گذاری صورت مزبور اخذ و از تفاضل آنها جریان نقد ازاد برای سه سال گذشته محاسبه می شود.

منبع: modir123.com

 

 

مطالب مرتبط