تاریخچه بازاريابی زیست محیطی

مقاله متنی مصرف کننده سبز

بازاریابی زیست محیطی اولین بار در اواخر سال 1970 توسط انجمن بازاریابی آمریکا (AMA)، معرفی شد.اولین کارگاه در ارتباط با بازاریابی زیست محیطی در سال 1975 برگزار شد، که منجر به نگارش کتابی برای اولین بار در مورد این موضوع با عنوان «بازاریابی اکولوژیک توسط کینر هینون در سال 1976 شد.آلمان اولین کشور عضو اکو بوده است که اقدام به زدن برچسب بر روی محصولات سازگار با محیط زیست در سال 1978نموده است.

از دهه 1960 جنبش زیست محیطی فعالتر شد و سازمانها را بر آن داشت تا به دنبال ساختن چهره­ای سبز از خود باشند. اولین روز زمین در سال 1970 بسیاری شركتها را تشویق كرد تا به دنبال تبلیغاتی باشند كه آنها را حامی زمین و محیط زیست نشان می­دهد و تا آنجا پیش رفت كه 200 میلیون دلار صرف تبلیغات سبز شركتها شد. این رقم 8 برابر بودجه­ای است كه صرف تحقیقات درباره كاهش جمعیت می­شده است. بسیاری از كشورها اقدامات حمایت و محافظت از محیط زیست را آغاز كردند.

همگام با جهانی شدن، دامنه محافظت از محیط زیست هم به محافل بین المللی چون سازمان ملل متحد كشیده شد و تا آنجا پیش رفت كه استانداردهای بین المللی زیست محیطی چون سری ایزو[1] 14000 و استانداردهای بهداشت و ایمنی حرفه­ای 18001 تدوین شد و به سازمانهای مجری این استانداردها گواهینامه­های مربوطه اعطا گشت.

در دهه 1970 آلودگی، رشد جمعیت و هدر دادن منابع، صنایع خودروسازی، نفتی و شیمیایی را تحت تاثیر قرار داد. در این مرحله بود كه ارزشهای محیطی و اجتماعی وارد كسب و كار شد. رویكرد حل مشكل معمولا یك راه حل پایانی بود هر چند كه خود راه حل ممكن بود به افزایش هزینه منجر گردد. مثلا بهینه­سازی سوخت در خودرو توسط قوانین الزامی شد در نتیجه قیمت خودروها نیز افزایش یافت. این مرحله “عصراول: بازاریابی سبز اكولوژیكی” نام گرفت.

ظهور جریان سبز به طور افزاینده­ای بازارهای مختلفی را كه با بازاریابی سبز درگیر بودند، برانگیخت. بازاریابان متعددی انتظار داشتند از طریق فعالیتهای بازاریابی سبز با واكنش مثبت مصرف كنندگان روبهرو خواهند شد و این امر، فروش بیشتر و سهم بیشتر آنها در بازار را به دنبال خواهد داشت (لی[2]، 2009: 574).

از دیگر سوی، در پایان دهه 1980 استراتژی های بازاریابی مبتنی بر رهبری هزینه و تمایز برای تامین مزیت رقابتی پایدار سازمانها كافی نبود و در نتیجه استراتژی جدیدی تحت عنوان بازاریابی مبتنی بر محیط زیست توسط بعضی سازمانها به كار گرفته شد كه با محافظت از محیط زیست به عنوان ابزاری برای بهبود تصویر مثبت سازمان و در نتیجه موفقیت آن شناخته شد.

[1] – ISO 14000
[2] – Lee

تاریخچه بازاريابی زیست محیطی