دسته : همه

 

تعریف موفقیت پورتفولیوی پروژه

مقاله متنی تأثیر موفقیت پورتفولیوی پروژه بر موفقیت کسب و کار

اهداف مدیریت پورتفولیوی پروژه

اهداف مدیریت پورتفولیوی پروژه که توسط کوپر و همکاران (2002) ارائه شده است به خوبی در ادبیات مدیریت پروژه نشان داده شده است (کولون و همکاران، 2009؛ الونن و آرتو، 2003؛ کیلن و همکاران، 2008؛ مارتینسو و لتونن، 2007).

اهداف اصلی عبارتند از: بیشینه سازی ارزش مالی پورتفولیو، مرتبط کردن پورتفولیو با استراتژی بنگاه و متعادل کردن پروژه ها در پورتفولیو با ملاحظه ظرفیت های بنگاه. این مطالعه این تفکر را در تعریف موفقیت پورتفولیوی پروژه دنبال می کند. با این وجود، مطالعات مختلف انتقاد می کنند که پروژه ها و موفقیت آن ها معمولاً به صورت موضوعات مستقلی تحلیل می شوند که در اجرا و ارزیابی از هم جدا هستند (دیتریش و لتونن، 2005؛ مارتینسو و لتونن، 2007).

مارتینسو و لتونن (2007) نشان می دهند که مدیریت موفق یک پروژه لازم است اما شرط کافی برای مدیریت موفق پورتفولیوی پروژه نیست. بنابراین، اولین هدف کوپر و همکاران (2002) به دو بعد مجزا تقسیم می شود:

(1) میانگین موفقیت یک پروژه در پورتفولیو با توجه به محقق کردن اهداف زمان، بودجه، کیفیت و رضایت مشتری و نیز (2) استفاده از هم نیروزایی بین پروژه ها در پورتفولیو که وابستگی های متقابل بین پروژه ها را در بر می گیرد. تناسب کلی پورتفولیو (3) با استراتژی کسب و کار بنگاه و (4) تعادل پورتفولیو ابعاد سوم و چهارم در موفقیت پورتفولیوی پروژه هستند که توسط کوپر و همکاران (2002) پیشنهاد شده است.

ترجمه مقاله تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن: یک چارچوب مفهومیمنبع: Modir123.com

 

مطالب مرتبط