بهره وری منابع انسانی

مقاله متنی بهره وری منابع انسانی

بهره وری

عامل نیروی کار و بهره وری آن امروزه به عنوان مهمترین متغیر مؤثر در دستیابی جامعه به اهداف توسعه اقتصادی مطرح است. به عبارت دیگر هر نوع سرمایه گذاری فیزیکی بدون برخورداری از عامل نیروی کار مفید و مؤثر درچرخه نظامه ای اقتصادی موجود بیهوده است. تجربه کشورهایی که به رشد قابل توجه اقتصادی دست می یابند و شاخص های تولید آنها روند مطلوبی را طی می کند گویای این واقعیت است که نیروی انسانی مفید و کارآمد اولید حصول این موفقیت ها بوده است.

در واقع آنچه مهم است این است که در میان عوامل تولید، اگر که عامل نیروی انسانی را عمده ترین عامل تأثیرگذار و تعیین کننده در افزایش بهره وری به حساب نیاوریم، مسلماً یکی از مهمترین این عوامل به حساب می رود. به همین علت در بین عوامل مختلفی که وسیله و ابزار مدیریت می باشند باید برای نقش نیروی انسانی اهمیت بیشتری قائل شد. زیرا انسان است که می تواند طبق میل و اراده خود و سایل را در جهت درست و یا نادرست به کار اندازد و یا اینکه استفاده مناسب تر و بهینه از آنها به عمل آید. این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری پیدا می کند و انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوط می گردد.

 فرهنگ بهره وری

در فرهنگ بهره وری بحث و بررسی در مورد بعضی از عادات، رفتارها و اخلاق مثبت و منفی جامعه می پردازد که در افزایش و یا کاهش بهره وری تأثیر مهمی دارند فرهگ بهره وری نتیجه وجود سه ویژگی در نیروی کار جامعه است. (کنگره بهره وری،1374:63).

1-  بینش:

باور و اعتقاد در کار است اگر شخص نسبت به کاری که انجام می دهد از انگیزه بسیار قوی برخوردار باشد از انجام آن کار و پیشرفت حاصل، احساس تسلی و لذت می کند. تنها اعتقاد و باور نسبت به اهداف کار کافی به نظر نمی رسد بلکه باید شیوه های انجام کار را نیز خود بداند ناآگاهانه برای انجام کار قدم برندارد.

2-  دانش:

این ویژگی باعث تقویت عادات زیر می شود :

–  عادت برای انتخاب مناسب ترین وسیله و شیوه انجام کار

–  عادت برای ارزیابی و مقایسه آن با توانایی ها و امکانات

– عادت به فراگیری و یادگیری آنچه در انجام بهینه کار او را یاری می دهد.

– عادت و برنامه ریزی تشخیص امور مهم و غیر مهم

3-   کوشش:

به معنی تلاش علمی برای انجام کار است. شخص اگر باور و اعتقاد نسبت به اهداف کار داشته باشد و از دانش کافی برای انجام کار نیز برخوردار باشد، تنها علتی که ممکن است رسیدن به اهداف را برای او دشوار کند، سستی و تنبلی است. اگرچه ممکن است ریشه خیلی از تنبلی ها در عدم وجود دو ویژگی قبلی باشد اما گاهی اوقات ممکن است ناشی از عوامل دیگری باشد. در هرصورت اگر دقت کنیم، خواهیم دید ویژگیهای فرهنگ بهره وری در سه مؤلفه دانش و بینش و کوشش خلاصه می شود. فرهنگ بهره وری جدای از فرهنگ کار نیست. کار فرآیندی عقلانی و انسانی است که خروجی آن صرفاً محصولات تولید شده و یا خدمات ارائه شده نسبت این بخش ملموس، خروجی کار است. بخش غیرملموس آن در واقع رشد توانائیها، قابلیتها و بلوغ شغلی و خلاقیت افرادی است که کار می کنند. بنابراین قدرت اقتصادی یک کشور فقط ارزش تکنولوزی و تجهیزات آن نیست بلکه قدرت اقتصادی در کمیت و کیفیت نیروی کار آن نهفته است. فرهنگ بهره وری انسانهای بهره ور را در خود پرورش می دهد تا تواناییهای بالقوه جامعه را به فعلیت در آورد.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

منبع: Modir123.com