برون سپاری منابع انسانی در بخش خدمات

برون سپاری منابع انسانی در بخش خدماتبرونسپاری

پوشش دادن تعداد زیادی از خدمات و طیف متنوعی از خدمات بسیار سخت است. چرا که این عدم اطمینان در برون سپاری، مسائل تئوری و عملی متفاوتی در این پژوهش ها پوشش می دهد. جنبه اولی که باید ذکر شود مسائل مربوط به طبقه بندی است. اگرچه تلاش هایی در زمینه طبقه بندی انجام گرفته است اما محققان اقرار کرده اند که هیچ روشی برای انجام این کار وجود ندارد که همه اهداف برون سپاری را پوشش دهد. بر اساس یافته های گربل و همکاران در سال 2011، اوکی در سال 2001، طبقه بندی NACE  2008، برون سپاری می تواند به دو گروه خدماتی و تولیدی طبقه بندی شود.

دوم اینکه هیج روش رایجی برای اندازه گیری برون سپاری وجود ندارد. آمیتی و وی در سال 2004 اعتقاد داشتند که این سختی در اندازه گیری به این دلیل است که الاعاتی در مورد مراحل تولید که از برون سپاری استفاده شده باشد وجود ندارد. به این ترتیب، این تحقیق فقط بر شاخص های غیر مستقیم تکیه کرده است. راجان و سریواستاوا در سال 2007 مطرح کردند که پیچیدگی اندازه گیری برون سپاری به این دلیل است که هیچ اطلاعات بین المللی دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

هورگوس در سال 2007 بیان کرد: در سال های اخیر مجموعه کاملی از شاخص ها وجود داشته است که برون سپاری را در سطح بین المللی اندازه گیری کند. با این حال، همه این ها دارای محدودیت هستند.

اگرچه برون سپاری به صورت دشوار تعریف شده است و در سطح کلان تعرف شده است اما الگو های معینی وجود دارد که فرضیاتی را شکل داده است که می تواند در تحقیقات در سطح خرد نیز اعمال شود. از دیدگاه مدیریتی، لانکفورد و پارسا در سال 1999 سطوح عملیاتی و استراتژیک برون سپاری را مورد شناسایی قرار دادند.

منبع: modir123.com

 

ترجمه مقاله مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی