بررسی ارتباط تجربی میان اشکال سرمایه

مقاله متنی مصرف کننده سبز

بررسی ادبیات تجربی مربوط به سرمایۀ اقتصادی و اجتماعی بر سرمایۀ فرهنگی

بررسی ادبیات تجربی مربوط به سرمایۀ اقتصادی و اجتماعی بر سرمایۀ فرهنگی، در داخل و خارج نشان می­ دهد که هیچ مطالعۀ مشخصی تحت این عنوان انجام نشده است. اما در تحقیقات اندکی تاثیر مولفه­ های هرکدام از این مفاهیم بر یکدیگر برسی شده است. برای مثال حقیقتیان، ربانی و کاظمی (1387) در مطالع ه­ای تاثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت دبیران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان را مورد بررسی قرار داده ­اند و به این نتیجه رسیده ­اند که سرمایۀ اجتماعی با کیفیت آموزش، فعالیت آموزشی و کیفیت پژوهش رابطۀ مثبت و معناداری دارد.

قلیچ لی و مشبکی (1387) نیز در تحقیقی نقش سرمایۀ اجتماعی در  ایجاد سرمایۀ فکری در دو شرکت خودروساز ایرانی را بررسی کرده ­اند و به توصیف و تحلیل وضعیت موجود متغیرهای سرمایه فرکی و سرمایۀ اجتماعی و نیز روابط متقابل بین آنها در دو شرکت خودروسازی پرداخته ­اند. بطور کلی نتایج این تحقیق نیز نشان داده است که سرمایه اجتماعی بر سرمایۀ فکری بطور کلی و همچنین هریک از عناصر آن شامل سرمایۀ انسانی، سرمایه­ ای رابط ه­ای و سرمایۀ ساختاری در دو شرکت مورد مطالعه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تحقیقات خارج از کشور

در تحقیقات خارج از کشور نیز لی هونگ هوانگ (2002) در پژوهشی که در کشور نروژ انجام داده تاثیر سرمایۀ اجتماعی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان را بررسی و به این نتیجه رسیده است که سرمایۀ اجتماعی دانش آموزان، تاثیر مثبت و معناداری بر موفقیت دانش آموزان دارد. دون(2008) هم در مطالعۀ خود به این نتیجه رسیده است پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده­ های هندی بر موفقیت آموزشی کودکان تاثیر مثبت دارد.

اندرسون و هنسن(2011) نیز در تحقیقی که در میان پنج نسل از دانش آموزان نروژی انجام داده ­اند که رابطۀ متقابلی بین سرمایه فرهنگی و پایگاه طبقاتی دانش آموزان وجود دارد. گئورگ(2004) هم در مطالعه­ ای که میان افراد واقع در سنین 16 تا 35 ساله آلمانی انجام داده به این نتیجه رسیده ­است که بین نابرابری اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی رابطه وجود دارد. هنسن و ماستیکاسا (2006) نیز در مطالعه ­ای که در میان دانشگاه های نروژ در فاصله­ سال های 1997-2003 انجام داده­اند به این نتیجه رسیده­اند که بین خاستگاه طبقاتی و عملکرد دانشگاهی پاسخگویان رابطه وجود دارد.

مقاله فارسی بررسی میزان تاثیر سرمایه ­های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی