مقاله متنی بدهي ها به عنوان وسيله هاي نظم دهنده

بدهي ها به عنوان ابزارهاي دفاعي اعمال كنترل

بدهي مي تواند به عنوان يك وسيله انضباطي براي مجبور كردن مديران از اتلاف گردش آزاد وجوه نقد استفاده ميشود. از اينرو مديران مغرض ممكن است نسبت بدهي به دارايي خالص كمتر را نسبت به حد مطلوب آن بخاطر اعمال متحد فشارها با تعهدات براي خالي كردن مقدار زيادي از وجوه نقد ترجيح بدهند. مورلك و همكاران (2012) اين ساختار سرمايه شركت ها را اينگونه توصيف ميكند كه نبايد فقط ماليات ها، هزينه هاي مالي مجدد، و هزينه هاي ورشكستگي، بلکه جدیت تضاد های مدیر-سهام دار هم تعيين شود.

مدل تبادل دینامیک آن ها بر نقش اجزاء بازار سرمایه در دینامیک ساختار سرمایه تأکید می کند. همچنین اهمیت تعامل بین اجزاء بازار و کیفیت مدیریت شرکت را بر دینامیک نرخ های اهرم بررسی کرده و ادعا می کند وقتی مدیران تصمیمات مالی شرکت را اتخاذ می کنند هزینه های کل وام را به عنوان مجموعی از هزینه های مالی مجدد و هزینه های مرتبط به اثر انضباطی وام در نظر می گیرند. علاوه بر این، هزینه های کلی تنظیم اکثراً قبل از اثر انضباطی وام مطرح می شوند که سکون هزینه های مالی و دوام را در ساختار سرمایه سبب می شوند.

مورلک و همکارانش (2012) بیش تر توجه کردند که سهام داران توزیع وجه بیش تر ی را در اساس متناسب دریافت می کنند تا مدیران بتوانند اجزایی از توزیع را حین بررسی وام دریافت کنند. ولی منافع شخصی کنترل اجازه استحکام مدیریت شرکت را برای گسترش مالکیت مستقیمش فراهم می کند. در نتیجه، زمانی که مدیران توسط محدودیت های وام از طریق محدود نمودن جریان وجه موجود به عنوان منافع شخصی محدود شوند، مدیران خود شیفته به بررسی کمتر وام نسبت به حالت بهینه پرداخته و باعث القای سرعت تنظیم کم تر می شود.

لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها مقاله مرتبط بدهي ها به عنوان ابزارهاي دفاعي اعمال كنترل
لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها مقاله متنی حاکمیت شرکتی

ترجمه مقاله مالی: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

منبع: Modir123.com