بازاریابی کمین

مقاله متنی بازاریابی پارتیزانی و چریکی: بازاریابی کمین

برای بسیاری از شرکت ها، آن رویدادهای مهم بین المللی ورزشی (به عنوان مثال در فوتبال جام جهانی و یا بازی های المپیک) را تشکیل می دهد که پلت فرم ایده آل برای ادغام گروه های خاص ارتباطات بازاریابی در محیط های ورزشی جذاب را فراهم می کند. بنابراین سازمان دهندگان رویداد ورزشی حقوق بازاریابی منحصر به فردی را برای رویدادهای خود به حامیان مالی رسمی می فروشند، که در عوض، گزینه های منحصر به فرد به استفاده از این رویداد برای تبلیغات خود می پردازند. بازاریابی کمین توسط امنیت ملی که در واقع حقوق بازاریابی را برای یک رویداد نگه نمی دارند، اما هنوز هم از فعالیت های بازاریابی خود در راه های مختلفی برای ایجاد یک اتصال به آن استفاده می کنند، به کار می رود (شکل 8 را ببینید).

بازاریابی کمین، عمل  شرکت هایی است که بازاریابی خود را، به ویژه فعالیت بازاریابی ارتباطات، به تصور یک انجمن در زمینه مخاطبان یک رویداد مورد استفاده قرار می دهند، هر چند که شرکت های مورد نظر هیچ حقوقی در این راستا ندارند و یا حقوق بازاریابی غیر انحصاری برای این رویداد با حمایت مالی اشخاص ثالث صورت می پذیرد. بنابراین، مهاجمان می خواهند به فروش محصولات از طریق ارتباط با این رویداد به عنوان حامیان مالی رسمی مجاز به انجام این کار، بپردازند.

ترجمه مقاله بازاریابی پارتیزانی یا چریکی، بازاریابی نوآورانه و یا ویروسی و آلوده کننده؟منبع: Modir123.com