بازاریابی اجتماعی چیست ؟

مقاله متنی بازاریابی اجتماعی چیست ؟

بازاریابی اجتماعی

ما بر تفاوت بین عملیات بازاریابی اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تمرکز کرده ایم. همچنین آگاه هستیم که نیاز روبه رشدی جهت اتصال این تفاوت ها و نمایش پتانسیل کامل فعالیت های بازاریابی اجتماعی، وجود دارد. در قسمت بعدی به معرفی مدلی خواهیم پرداخت که به یکپارچه کردن و ادغام این دو دیدگاه خواهد پرداخت. در اصلی ترین حالت، بازاریابی اجتماعی کاربرد مفاهیم و ابزارهای بازاریابی جهت پرورش دادن تغییر یا بهبود اجتماعی می باشد. چه این تغییر در ارتباط با چالش های سلامت عمومی، پیشگیری از امراض، مسائل محیطی، مدیریت حمل و نقل باشد یا دیگر نیازهای اجتماعی. مرکز بازاریابی اجتماعی بین المللی (N.D) زبان مشابهی را جهت توصیف بازاریابی اجتماعی به کار می برد:

” کاربرد سیستمی مفاهیم و ابزار بازاریابی جهت رسیدن به اهداف رفتاری ویژه برای یک کالای اجتماعی یا عمومی. “

در این تعریف، افزایش تغییر رفتار به عنوان هدف مطلوب تمامی برنامه های بازاریابی اجتماعی، در نظر گرفته شده همان چیزی که دیدیم نویسندگان دیگر هم مد نظر داشته اند. از این تعصب و علاقه شدید مشترک کاربرد بازاریابی جهت رسیدن به اهداف بهبود اجتماعی، 2 عنصر تشخیصی مهم رویکرد بازاریابی اجتماعی یکپارچه پیشنهاد می شوند:

بازاریابی اجتماعی بر مردم، نیازها و خواسته ها، آرزوها، سبک زندگی و آزادی انتخاب آنها تمرکز می کند.

تمام فعالیت های بازاریابی با تمرکزی بر درک مردم، نیازها و خواسته ها، آرزوها و سبک زندگی و انتخاب هاب آنها، آغاز می شود. همچنین ما باید بدانیم که تمرکز بر مردم، تفکر انحصاری بازاریابی اجتماعی نیست و در حقیقت فراهم کننده زمینه ای عمومی جهت تطابق ایده ها و رویکردهای سایر متخصصین است که از قضایای اثبات شده مشترک ما آغاز کرده اند. هنوز نیز، این موضوع به عنوان یک ویژگی توصیفی و جالب برای سایر متخصصین مطرح می شود.

ترجمه مقاله نقش روابط بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

منبع: Modir123.com