انگیزه مشتری

مقاله متنی انگیزه مشتری و تعاریف آن

تعریف انگیزه مشتری

انگیزه مشتری: شور و اشتیاق نسبت به برند، تحسین و یا دوست داشتن، احساس مثبت و قوی مشتریان نسبت به برند را ارتقا می دهد (آلبرت مرونکا، والت فلورنس 2013). فورنیر در سال 1998 استدلال کرد که شور و اشتیاق مبنای همه روابط قوی برند است. اشتیاق نسبت به برند منجر به دلبستگی عاطفی و تاثیر گذاری بر عوامل رفتاری می شود (مونیز و شو 2005). شرکت ها می توانند از شور و اشتیاق نسبت به برند برای تقویت روابط بین مشتری- برند استفاده کنند. شرکت ها از شور و اشتیاق نسبت به برند در ذینفعان شان بوسیله رویکرد بازاریابی  دهان به دهان به صورت مثبت سود می برند و به این واقعیت می رسند که وابستگی به برند مشارکت در توسعه محصولات جدید می شود (مونیز و شایو 2005).

اعتماد به برند

اعتماد به برند اشاره به این دارد که یک ذینفع است که باید به برند اعتماد داشته باشد. این به معنی گرایش مشتری به این باور است که یک برند به قولش عمل می کند. (چادوری و هالبروک 2001). اعتماد به برند به عنوان یک مولفه کلیدی در هر ارتباط با مشتری در نظر گرفته می شود. شرکت ها می توانند ذینفعانی را داشته باشند که به برند شان اعتماد دارد و در فرآیند ایجاد ارزش برند شرکت می کند و نگرش وفادارانه نسبت به برند را افزایش می دهد و تمایل به شرکت در پروژه های نوآورانه را نیز افزایش می دهد (فیولر و مزلر 2008).

تعهد به برند منعکس کننده میزانی است که ذینفعان به کار و موفقیت برند تمایل دارند. مورمن،زالتمن و دشپاند در سال 1992 تعهد را به صورت تمایل به همکاری و حفظ ارتباط با برند تعریف کردند. ذینفعان متعهد به شرکت ها در زمینه خلق مشترک ارزش برند کمک می کنند و نقش متعهدانه را در پیشرفت ایجاد محصولات جدید برای شرکت ایفا می کنند (ا هرن و رید فلیش 2010) و مشارکت فعالانه تری را در انجمن های برند دارند، بنابر این، به ایجاد وفاداری نسبت به برند کمک می کنند و قضاوت های مثبتی را نسبت به برند ایجاد می کنند.

 

ترجمه مقاله چگونه مشتریان شما در فرآیند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟