مقاله متنی انعطاف پذیری و استراتژی هایی برای انعطاف پذیری

استراتژی هایی برای انعطاف پذیری

البته واژه انعطاف پذیری مطابق با زمینه، معانی متفاوتی دارد و پدیده ای است که می تواند در سطوح گوناگون مطالعه شود. در متن حاضر، این اصطلاح همانند تطبیق شخصی با تقاضای فزاینده انعطاف پذیری، به نیازمندی های سازمانی برای قابلیت تطبیق وسیع تر در مواجهه با شرایط متغیر بازار اشاره دارد. آتکینسون (1984) در سطح سازمانی بین سه نوع انعطاف پذیری تمایز ایجاد می کند که انعطاف پذیری عددی یکی از آنها است. این به توانائی سازمان در تغییر تعداد کارمندان آن بسته به تقاضای بازار بازمی گردد. انعطاف پذیری عددی می تواند با استفاده از چند استراتژی متفاوت بدست آید. به هرحال وجه مشترک تمام این استراتژی ها این است که همگی بر استفاده از برخی انواع آنچه کالبرگ (2000، صفحه341) تحت عنوان ترتیبات کاری غیر استاندارد به آن اشاره می کند، استوار هستند.

ترتیبات کاری غیر استاندارد می توانند به نوبه خود به ردیف گسترده ای از عملکرد های استخدامی از قبیل کار کوتاه مدت؛ کار مشروط (تصادفی)؛ یا کار نمایندگی موقت نسبت داده شوند. بخش مشترک انواع مختلف استخدام آن است که آنها با تفکر مرسوم استخدام مادام العمر یک کارمند متفاوت بوده و از پاسخ سازمان ها به افزایش تقاضای انعطاف پذیری ناشی می شوند (مالبرگ، 2000).

سنت 1998 توصیف می کند که چگونه تقاضای فزاینده انعطاف پذیری نوع جدیدی از اخلاقیات کاری را پرورش می دهد. به جای ارزش های سنتی از قبیل تعهد و انضباط، سرمایه داری انعطاف پذیر افرادی را که به روش کوتاه مدت عمل کرده و موضوع تعهد خود را سریعا جایگزین می کنند، تشویق کرده به آن ها پاداش می دهد. کار در یک جامعه سرمایه داری انعطاف پذیر، افراد را وادار می سازد مایل – و قادر – به روبرو شدن با تفکیک (انحلال) های ثابت و دائم باشند.

جهت دریافت اصل مقاله بر روی تصویر ذیل کیلک نمایید.

ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

منبع: Modir123.com