عنوان مقاله: بررسی رابطه بین نشاط سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی سازمان شرکت همراه اول استان تهران

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: 23 صفحه

فرمت: word

http://modir3-3.ir/images/size-modir123.com.png حجم فایل: 378 KB

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مقاله

 • چکیده
 • مقدمه
 • اهداف پژوهش
 • فرضيات پژوهش
 • ادبیات نظری
 • نشاط و شادكامي
 • لزوم شادي در سازمان
 • نشاط و شادكامي در محيط كار
 • مزایاي شادي در محیط كار
 • مزایاي شادي براي سازمان
 • مزایاي شادي براي مدیریت
 • مزایاي شادي براي افراد در سازمان
 • پیامدهاي شاد بودن در محیط كار
 • موانع نشاط در محيط كار
 • مديران و سرپرستان ناكارآمد
 • وجود افراد با نگرش منفي در سازمان و همكاران پر دردسر
 • ساعات كاري زياد
 • استرس و تحليل رفتگي
 • تعارض در كار
 • بوروكراسي
 • تعاریف رفتار شهروندی سازمانی
 • نقش رفتار شهروندی سازمانی در سازمان
 • پیامدها و نتايج رفتار شهروندي سازماني
 • مدل مفهومی پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • نیجه گیری
 • منابع (داخلی و خارجی)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقاله بررسی رابطه بین نشاط سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

نشاط سازمانی نقش اساسی در بهره گیری از نیروی انسانی سازمان و در نهایت منجر به افزایش بهره وری کارکنان در سازمان می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نشاط سازمانی و بروز رفتار شهروندی سازمانی در شرکت تلفن همراه استان تهران می‌باشد. تحقیق از لحاظ روش توصیفی، از لحاظ روش جمع آوری داده‌ها میدانی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد.

جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت تلفن همره می باشد. مجموعا 248 نفر می‌باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 150 نفر بدست آمد. برای جمع‎آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد نشاط سازمانی کرولف (2007) و برای ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1997)  استفاده گردید که از روایی و پایایی لازم برخوردار می‌باشند. برای آزمون فرضیات از آزمون آزمون پیرسون استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیات نشان می‌دهد ابعاد نشاط سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت تلفن همراه تاثیر مثبت دارند.

کلمات کلیدی: نشاط سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، شرکت تلفن همراه استان تهران

پروژه های مرتبط

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225

مطالب مرتبط