عنوان مقاله: نمودی از جهانی سازی اقتصادی؛ تجارت بین المللی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: اقتصاد

فرمت: Word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 33 KB

 منبع: مقاله دانشجویی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

جهانی سازی اقتصادی؛ تجارت بین المللی

تجارت بین المللی نه تنها یکی از نیروهای محرک اصلی جهانی شدن اقتصادی است، بلکه یکی از آشکار ترین تجلیات فرآیند جهانی شدن می باشد. به عنوان مثال توسعه تجارت بین المللی کشور دارای تاثیر مستقیمی بر سطح جهانی شدن اقتصاد کشور است. مقال? حاضر دربار? شاخص های تجارت بین المللی در این زمینه و در مورد آنهایی است که بهترین منعکس کننده سطح جهانی شدن اقتصادی کشور و یا بخش منحصر به فرد اقتصاد است. در دهه های اخیر، فرآیندهای انجام شده در اقتصاد جهانی اغلب با جهانی شدن همراه هستند. برجسته ترین جنب? فرآیند جهانی شدن که در حال رشد است ، وابستگی متقابل اقتصاد ملی بوسیل?  افزایش ادغام تجارت، امور مالی، افراد و ایده ها در بازار جهانی است. جهانی شدن اقتصاد از طریق اتصال و وابستگی متقابل اقتصادهای ملی است.

کلمات کلیدی: تجارت بین المللی، جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد، جهانی سازی اقتصادی

فرآیند جهانی شدن

مشارکت در فرآیند جهانی شدن  باعث توسعه تجارت، انتشار فناوری و نوآوری، فرصتهای گسترش بازار و رکت در تبادل دانش و تجربه که به افزایش و تولید و بهبود رفاه مردم می انجامد. محرکه های اصلی جهانی شدن اقتصاد ؛ تجارت بین المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فعالیت شرکت های بین المللی و انتقال تکنولوژی می باشند. تجارت بین المللی یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در جهان و عامل عمده همکاری های بین المللی بین اقتصادهای ملی است.

حجم تجارت بین المللی رشد سریع تری نسبت به تولید ناخالص در بیشترکشورهای جهان دارد و به همین خاطر تجارت بین المللی برای اقتصاد کشورها اهمیت بیشتری به خود می گیرد. با افزایش آزادسازی تجارت و بازارهای سرمایه، دولتها اقدامات حمایتی از قبیل تعرفه های واردات و موانع غیر تعرفه ای (سهمیه بندی واردات، محدودیت های صادراتی، ممنوعیت ها ) را که به معنای حفاظت اقتصادشان از رقابت خارجی می باشد را کاهش می دهند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

 

مطالب مرتبط