http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngعنوان مقاله: نقش خدمات نوین بانكی در جذب مشتری و بهبود كارایی سیستم بانکی

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

http://modir123.com/photo%20site/size-modir123.com.png حجم فایل: 263 KB

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

چكیده
توسعه شگفت انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنیای بانكداری را به سرعت دگرگون ساخته است. براین اساس در این مقاله، نقش خدمات نوین بانكی در جذب مشتری و بهبود كارایی بانک ها با تأكید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با درنظر گرفتن دو جامعه مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های  آماری به ترتیب به حجم 416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظرات نمونه آماری در تحقیق استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها به طریق محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که بترتیب 84/. و 92/. بدست آمد، تایید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون كی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومی پاسخگویان (متغیر های تعدیل کننده) با تعداد انواع خدمات نوین بانكی مورد استفاده، از آنالیز واریانس یكطرفه و آزمون دانكن كمك گرفته شده است. نتایج نشان داد كه خدمات نوین بانكی باعث افزایش رضایت مشتریان بانك های سپه شهرستان مشهد شده است ولی این خدمات به افزایش كارایی (كاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانك منجر نشده است.
واژه های کلیدی: خدمات نوین بانکی، عابر بانک، جاری طلایی، سپه کارت، تلفن بانک، سامانه پرسش و پاسخ، چک فاکس، مشتری، کارایی

 

مطالب مرتبط