عنوان مقاله: نقش خدمات نوین بانكی در جذب مشتری و بهبود كارایی سیستم بانکی

 فرمت: Word

 حجم فایل: 263 KB

 

چكیده

توسعه شگفت انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنیای بانكداری را به سرعت دگرگون ساخته است. براین اساس در این مقاله، نقش خدمات نوین بانكی در جذب مشتری و بهبود كارایی بانک ها با تأكید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با درنظر گرفتن دو جامعه مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های  آماری به ترتیب به حجم 416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظرات نمونه آماری در تحقیق استفاده گردید.

روایی پرسشنامه ها به طریق محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که بترتیب 84/. و 92/. بدست آمد، تایید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون كی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومی پاسخگویان (متغیر های تعدیل کننده) با تعداد انواع خدمات نوین بانكی مورد استفاده، از آنالیز واریانس یكطرفه و آزمون دانكن كمك گرفته شده است.

نتایج نشان داد كه خدمات نوین بانكی باعث افزایش رضایت مشتریان بانك های سپه شهرستان مشهد شده است ولی این خدمات به افزایش كارایی (كاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانك منجر نشده است.

واژه های کلیدی: خدمات نوین بانکی، عابر بانک، جاری طلایی، سپه کارت، تلفن بانک، سامانه پرسش و پاسخ، چک فاکس، مشتری، کارایی

مقدمه

خدمات نوین بانكی

از ویژگی‌ های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بكارگیری آن جهت افزایش سرعت و كیفیت در ارائه خدمات می‌ باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی 15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است (آنکتاد، 2001، ص 154).

مفاهیم و چارچوب موضوعی تحقیق

بانکداری الکترونیکی

امروزه شیوه عرضه خدمات در بانك ها با گسترش شبكه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الكترونیكی وجوه از طریق ابزاری همچون كارتها و كدها راه اندازی می‌شود كه امكان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می‌كند (ونوس، مختاران،1381، ص 6). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم های پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاه های اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستم های پرداخت در بانكداری طی کرده اند.

بانکداری الکترونیک

دراین میان بانك ها نیز با حركت به سوی بانكداری الكترونیك و عرضة خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الكترونیكی داشته اند (كهزادی، 1382، ص 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کایک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارایه می شود، همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی  برای بانک ها تبدیل شده است (حسن زاده و صادقی،1382، صص27 و 28).

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225