عنوان مقاله: موانع تجارت الکترونیک در شرکت هاي تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی استان تهران

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: 24 صفحه

فرمت:PDF – word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مقاله موانع تجارت الکترونیک در شرکت هاي تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی استان تهران

 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • سوال هاي تحقیق
 • فرضیه هاي تحقیق
 • مبانی نظری
 • فناوري اطلاعات و تجارت الکترونیک
 • تجارت الکترونیک
 • تاریخچه تجارت الکترونیک
 • اهمیت تجارت الکترونیک
 • ابعاد تجارت الکترونیک
 • روش تحقیق
 • جامعه آماري و نحوه گزینش نمونه
 • ابزار اندازه گیري و روش جمع آوري اطلاعات
 • متغیرهاي تحقیق
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • آزمون فرضیه هاي تحقیق
 • نتیجه گیری
 • منابع (داخلی و خارجی)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقاله موانع تجارت الکترونیک در شرکت هاي تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی استان تهران

هدف تحقیق حاضر تعیین موانع تجارت الکترونیک در شرکت هاي تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی استان تهران از دیدگاه مدیران آن پرداخته شده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماري این تحقیق شامل 96 نفر از مدیران بخش هاي مختلف (مدیر عامل، مدیر بازار یابی و فروش) شرکت هاي تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی استان تهران تشکیل دادند. تعداد نمونه ها بر اساس کتاب بانک جامع اطلاعات ورزش می باشد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید.

تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی نظیرمیانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، درصد و انحراف استاندارد براي توصیف جامعه تحقیق و در آمار استنباطی از تکنیک آماري KS براي تعیین وضعیت طبیعی بودن داده ها و از آزمون  tیک نمونه اي و تحلیل عاملی براي به آزمون گذاشتن انجام پذیرفت. یافته های نشان داد میانگین تمام متغیرهاي وارد در تحقیق، بالاتر از سطح متوسط خود قرارداشتند و از دیدگاه مدیران تمام موانع مذکور در تجارت الکترونیک شرکتهاي تولید کننده نقش دارند. با توجه به عناوین اصلی براي اولویت بندي موانع تجارت الکترونیک در شرکتهاي تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی عبارتند ازموانع محیطی، ماهیتی، ساختاري و رفتاري.

با توجه به یافته هاي تحقیق افزایش ایمنی و اطلاعاتی وزارت بازرگانی، کدینگ و استاندار سازي کالا وخدمات، ایجاد بستر فرهنگی با استفاده از تبلیغات رسانه هاي جمعی مانند تلویزیون و کاهش هزینه هاي توسعه اي در تسهیل انجام تجارت الکترونیک موثر می باشد.

واژه هاي کلیدي: موانع تجارت الکترونیک، شرکتهاي تولید کننده لوازم و تجهیرات ورزشی، لوازم و تجهیزات ورزشی

 

پروژه های مرتبط

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225

مطالب مرتبط