عنوان مقاله: تأثیر مدیریت زنجیره‌ی تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودروئی از طریق مزیت رقابتی

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 506 KB

 منبع: نشریه مدیریت بازرگانی

 دانلود مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ راهبرد هائی در زنجیره ی تامین خود هستند که بتواند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هائی قادر به بقا هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام کنند.

پژوهش حاضراز نظر روش توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق، شرکتهای دارای گرید ارتقاء یافته شرکتهای خودروسازو می باشد که نمونه ها از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد لی (2006) و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری LISREL 8.5 استفاده شده است، نتایج تحلیل نشان می دهد که بکارگیری سطح بالاتری از شیوه های مدیریت زنجیره‌ی تأمین و مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد سازمانی و همچنین بکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره ی تأمین بر ایجاد مزیّت رقابتی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه ها: مدیریت زنجیره تأمین، مزیّت رقابتی، بهبود عملکرد

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مقدمه مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت زنجیره‌ی تأمین

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و به کارگیری راهبردهایی هستند که بتوانند آن ها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رسانند؛ زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هایی قادر به بقا هستند که از گردونه ی رقابت جا نمانند و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام کنند. عبارت دیگر مدیران شرکت ها حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب راهبردها را در آیینه ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند کرد.

تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت بازخورد مناسبی را برای تصمیم گیری و انتخاب فعالیت های آتی فراهم می سازد. به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123