عنوان مقاله:  بررسی رابطه سبک مدیریت و تأثیر آن بر رضایتمندی ذینفعان مخابرات تهران

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: 12 صفحه

فرمت: word

http://modir3-3.ir/images/size-modir123.com.png حجم فایل: 598 KB

 

چکیده مقاله

چکیده مقاله بررسی رابطه سبک مدیریت و تأثیر آن بر رضایتمندی ذینفعان مخابرات تهران

مدیریت عبارت است از کار کردن با و به وسیله افراد و گروه های برای رسیدن به مقاصد سازمان. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک مدیریت در رضایتمندی ذینفعان مخابرات استان تهران می باشد. روش پژوهش از لحاظ نوع پژوهش از پژوهش های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ ها پیمایشی است و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری را مشتریان مخابرات استان تهران تشکیل داده اند. در اين پژوهش حجم نمونه با توجه به جامعه نامحدود 384 نفر انتخاب گردیده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزار Spss و به برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. متغیر های پژوهش حاضر سبک مدیریت (مدیریت مشارکتی، مدیریت فراگیر، مدیریت تحول گرا، مدیریت عمل گرا) به عنوان متغیر وابسته و رضایتمندی ذینفعان مخابرات به عنوان متغیر مستقل می باشد.
نتایج پژوهش نشان داده است تمامی سبک های مدیریت از جمله مدیریت مشارکتی، مدیریت فراگیر، مدیریت تحول گرا، مدیریت عمل گرا رابطه مثبت و معنی داری با رضایت ذینفعان مخابرات داشته است.

کلید واژه: مدیریت، سبک مدیریت، اداره مخابرات

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط