عنوان مقاله: بررسی ارتباط کفایت سرمایه با عملکرد بانک صادرات ایران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت مالی، علوم بانکی

 فرمت: word

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 29 صفحه

حجم فایل: 516 KB

 منبع: اولین همایش مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بابل

فهرست مقاله

فهرست مقاله

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • فرضیه پژوهش
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم پژوهش
 • دوره زمانی پژوهش
 • مدل پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • مدل رگرسیونی
 • نتایج تجربی
 • آمار توصیفی
 • آزمون فرضیات
 • نتیجه گیری
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات آتی
 • منابع

قسمتی از مقاله

چیکده مقاله بررسی ارتباط کفایت سرمایه با عملکرد بانک صادرات ایران

یکی از دلایل مهم بالا بردن نسبت سرمایه در بانک ها، توانمند ساختن آنها برای مقابله با خطر عدم باز پداخت تسهیلات بانکی از طرف وام گیرندگان (ریسک اعتباری) است. زیرا در شرایط بحرانی بانک از سرمایه خود به عنوان یک سپر در مقابل ورشکستگی استفاده می کنند. هدف این تحقیق با توجه به خصوصی شدن بانک صادرات ایران بررسی ارتباط بین کفایت سرمایه با شاخص های عملکرد این بانک در دوره زمانی 1385 الی 1389 می باشد. پژوهش حاضر ارتباط بین متغیر مزبور و سود آوری را با استفاده از بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سود آوری آزمون می کنند و آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس شاخص بازده دارایی ها می باشد.

نتایج حاصله در این پژوهش حاکی از آن است که بین سود آوری بانک صادرات ایران با نسبت سرمایه درجه اول به جمع دارایی ها ارتباط معنی دار و منفی وجود دارد. همچنین یافته های این تحقیق نشان می دهد که نسبت سرمایه درجه اول به دارایی موزون شده به ریسک با سود آوری بانک صادرات ایران ارتباط معنی داری و مثبت وجود دادرد اما بین نسبت پایه سرمایه به دارایی های موزن شده به ریسک و سود آوری بانک صاردات ایران ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلید واژه: کفایت سرمایه، کارایی، سودآوری، بازده دارایی ها، ریسک بانکی

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png