عنوان مقاله: بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

 فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 249 KB

 منبع: نشریه مدیریت بازرگانی

دانلود مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقاله بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی …

در دو دهه اخیر، عملکرد سازمانی به یکی از موضوع‎های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه‌های تحقیقاتی و هم در زمینه‎های کاربردی به بروز نوآوری های بسیاری منجر شده است. لذا در این مقاله پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق به بررسی نقش سرمایه‎های فکری و یادگیری سازمانی در شعب بانک صادرات استان تهران پرداخته شده است. هدف این مقاله، بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه میان سرمایه‎های فکری و عملکرد سازمانی می‎باشد.

اهمیت بررسی عملکرد سازمانی در تحقیقات و مطالعات مختلفی مورد تأیید و بررسی قرار گرفته است. بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد به بهبود وضعیت عملکرد بانک صادرات با در نظر گرفتن متغیرهای سرمایه‎های فکری و یادگیری سازمانی بپردازد. جامعه آماری این پژوهش رؤسا و مدیران شعب بانک صادرات استان تهران می‎باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‎ای با طیف 5 گزینه‎ای لیکرت که شامل 31 سؤال بود استفاده شد. این پرسشنامه میان 250 نفر از رؤسا و مدیران شعب بانک صادرات استان تهران توزیع گردید. همچنین نتایج تحقیق نشان داد قابلیت‎های یادگیری تأثیر سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی را میانجیگری می‎کند و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت عملکرد سازمانی ارائه گردیده شده است.

کلیدواژه ها: بانک صادرات، سرمایه‎های فکری، عملکرد سازمانی، قابلیت یادگیری سازمانی

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقدمه مقاله بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی …

اندیشمندان و صاحب نظران برای توصیف عصر کنونی اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فرا صنعتی، عصر اطلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به کار برده اند. اصطلاحات و واژگان بکار رفته، تماماً در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در ان منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کنار و … نیستند و منبع اصلی اقتصادی دانش خواهد بود.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123