مقاله مدل های زنجیره تامین چابک

مدل های زنجیره تامین چابک

مدل شریفی و ژانگ (1999)

این دو محقق در مدلی نسبتا جامع و فراگیر عوامل موثر بر چابکی را به سه دسته تحت عنوان 1) محرکهای چابکی 2) توانمند سازهای چابکی 3) قابلیت های چابکی تقسیم کرده است:

  • محرک های چابکی: محرکهای چابکی به مجموعه عواملی گفته می شود که خارج از ی سازمان بوده و سازمان قدرت چندانی برای کنترل آنها یا تأثیرگذاری بر آنها ندارد. این عوامل، کسب و کار شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند و موجب بی نظمی و دگرگونی به سازمان می شوند. به عبارت دیگر محرکها، عامل اصلی نیاز به چابکی است
  • توانمند سازهای چابکی: دستیابی به چابکی سازمانی، مستلزم داشتن توانمند سازهایی است که آن سیستم را جهت تحقق این مهم یاری می کنند.
  • قابلیت های چابکی: قابلیت های چابکی از فراهم کننده های چابکی بدست می آیند. فراهم کننده های چابکی از نظر این دو محقق شامل چهار حوزه: سازمان، فن آوری، منابع انسانی و نوآوری است. به اعتقاد “شریفی و ژانگ ” چابکی بدون یکپارچگی و انسجام مناسب بین این چهار بخش، تحقق نمی یابد. این محققین چهار خصوصیت عمومی را برای قابلیت های چابکی یک سازمان در نظر گرفته اند که عبارتند از پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت (کارووسکی و همکاران، 2007).

مدل زنجیره تامین چابک لین و همکاران (2006)

لین و همکاران (2006) با بررسی ادبیات زنجیره تأمین چابک مدل مفهومی ارائه شده در شکل (2-) را پیشنهاد نموده اند. در اين مدل مفهومي به ابعاد و مؤلفهای چابکي زنجیره تأمین مانند محركها، تواناييها، توانمندسازها و اهداف چابکي پرداخته شده است.

آنها، قابلیتهای چابكی زنجیره تامین را به چهار مولفه اصـلی پاسخگویی، شایستگی، انعطافپذیری و قابلیت سازگاری و سرعت، تقسیم میکنند و از طرفی به منظور دستیابی به این قابلیتها، یكپارچگی فرآیند، فناوری اطالعات، حساسیت به بازار و هماهنگی و ارتباطات را به عنوان توانمندسازهای چابكی معرفی می کنند. براساس این مدل، تغییر و دگرگونی محرك چابکی است. هر چند تغییر و تحول بحث تازه اي نیست، اما سریعتر از قبل رخ میدهد. آشفتگی و عدم اطمینان در محیط کسبوکار از عوامل عمده ناکامی زنجیره تأمین محسوب می شود. (آقایی و همکاران، 1393)

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com