مقاله رایگان عوامل مؤثر زنجیره تامین چابک

مقاله متنی عوامل مؤثر زنجیره تامین چابک

زنجیره تامین چابک

زنجیره تأمین چابک

زنجیره تأمین چابک به ارتقاء شایستگی، فناوری، انعطاف پذیری، توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و اثربخش به بازارهای در حال تغییر اشاره دارد. زنجیره تامین چابک به عنوان پارادایم حاکم تأمین درقرن ۲۱ تبدیل شده است و به عنوان استراتژی برنده برای شرکت هایی که می خواهند درسطح ملی یا بین المللی رهبری کنند مطرح است. پژوهشهای چندی روی چابکی زنجیره تأمین چابک انجام شده که از آن جمله می توان به پژوهش های کریستوفر، تولون، اسونسون، پیتر بکر و اگروال و همکارانش اشاره کرد. در اغلب این پژوهش ها یک جنبه از چابکی انتخاب و بسط داده شده است. برای مثال بال، ویلدینگ و گوندری روی تیم های مجازی برای ایجاد چابکی تأکید کرده اند.

اسونسون روی اعتماد سازی درون شبکه زنجیره تأمین برای ایجاد زنجیره تأمین چابک تأکید می کند. استراتون و واربورتن روی نقش موجودی و ظرفیت برای ایجاد چابکی تأکید می کنند. ماتیاس هولوگ بر نقش حساسیت و پاسخگویی به روندهای موجود در بازار و سوافورد و همکارانش بر نقش انعطاف پذیری برای ایجاد زنجیره تأمین چابک تأکید  می نمایند.

اگروال و همکاران (۲۰۰۷) در مقاله خود از مدل تفسیری ساختاری برای نشان دادن روابط بین متغیرهایی که برای چابکی زنجیر تامین اثر می گذارند، استفاده کرده است. این متغیرها براساس میزان رابطه ای که با هم دارند تقسیم بندی میشوند. این مدل به مدیران زنجیره تامین دربرنامه­ ریزی استراتژیک کمک می کند تا بتوانند چابکی زنجیر تامین را بهبود ببخشند. ازمنظر او ابعاد مختلف عملکرد زنجیره تامین شامل حساسیت بازار، یکپارچگی فرایند محرک اطلاعات و انعطاف پذیری را با استفاده از شاخص های مختلف روی پارادایم های مختلف زنجیره تامین آزموده اند.

سرحدی (۱۹۹۹) به مفاهیم اصلی تولید چابک اشاره کرده اند؛ مدیریت شایستگی مرکزی، تجارت مجازی، موسسات دانش محور، توانایی پیکربندی مجدد و جدا جدا.

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

151 بازدید