عنوان مقاله: تاثیر برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به اهداف استراتژیک و بهره وری سازمانی در بین کارکنان بانک پاسارگاد استان مازندران

تعداد صفحات: 18

فرمت:  pdf و Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”قسمتی مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بخشی از مطالب فایل

چکیده مقاله برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به اهداف استراتژیک

بهره وری سازمانی ظرفیت یک کسب و کار برای ایجاد نتایج مطلوب با حداقل هزینه منابع دربر می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير برنامه هاي برنامه ريزي منابع انساني در اهداف استراتژيک و بهره وری سازمان می باشد. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع كاربردي مي باشد. جامعه آماري پژوهش کارکنان ستادی بانک پاسارگاد استان مازندران 2400 نفر تشکيل مي دهند. كه تعدادي (322) با فرمول كوكران به عنوان نمونه و با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد كيو و همکاران (2019) و اولسانیا (2012) بوده و روايي و پايايي سازه از طريق اساتيد و مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش نيز با استفاده از نرم افزار Spss انجام شد. يافته هاي اين حاکی از آن بود برنامه ریزی منابع انسانی تاثیر مثبت در دستیابی به اهداف استراتژیک و بهره وری سازمان دارد.

 کلید واژه: برنامه ریزی منابع انسانی، بهره وری سازمانی، اهدف استراتژیک شرکت، کارکنان بانک پاسارگاد

مقدمه مقاله برنامه ریزی منابع انسانی

جذب نیروی انسانی روز به روز در حال افزایش است و به بزرگترین چالش برای سازمان ها تبدیل شده است. سازمان ها برای بقا در محیط آشفته کسب و کار نیاز به تلاش مستمر دارند. نقش برنامه ریزی منابع انسانی که شامل عواملی مانند مدیریت استعداد، برنامه ریزی جانشین پروری، طرح کارکنان، تجزیه و تحلیل شغل و توسعه شغلی است، در دستیابی به اهداف و بهره وری سازمانی حیاتی شناخته شده است (وانگ و نوئه[1]، 2010). شیوه‌های مدیریت استعداد که در آن سازمان‌ها دانش علمی را در میان کارکنان تشخیص می‌دهند و مهارت‌های خود را برای دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت افزایش می‌دهند به کارمند کمک می کند و تأثیر مثبتی بر بهره وری سازمانی دارد (چاکرابورتی و بیسواس، 2019).

در قرن بیست و یکم با توجه به افزایش تعداد سازمان ها و پیچیدگی کسب و کارها، شاهد رقابت شدید جهانی و همچنین نیروها و تأثیرات محیطی به هم پیوسته، پیچیده و پویا هستیم که اجتناب از تهدیدها و استفاده از فرصت ها را اجتناب ناپذیر می کند. برای سازمان های تجاری ضروری است که از تفکر سنتی و مدیریت سنتی به تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک برای مدیریت منابع داخلی خود و به طور همزمان محیط خارجی خود حرکت کنند (الخداه، و همکارانش، 2020). برنامه ریزی استراتژیک هسته فرآیند مدیریت استراتژیک و ابزاری مدیریتی است که سازمان ها را قادر می سازد تا با رویدادهای آینده به طور کارآمد و موثر برخورد کنند و کنترل بیشتری بر منابع خود و واکنش تغییرات محیطی به آنها ارائه دهد (فلوریس و یلماز، 2010).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225