مقاله تاثیر برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به اهداف استراتژیک و بهره وری سازمانی در بین کارکنان بانک پاسارگاد استان مازندران

عنوان مقاله: تاثیر برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به اهداف استراتژیک و بهره وری سازمانی در بین کارکنان بانک پاسارگاد استان مازندران

تعداد صفحات: ۱۸

فرمت:  pdf و Word

 

بخشی از مطالب فایل

چکیده مقاله برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به اهداف استراتژیک

بهره وری سازمانی ظرفیت یک کسب و کار برای ایجاد نتایج مطلوب با حداقل هزینه منابع دربر می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه های برنامه ریزی منابع انسانی در اهداف استراتژیک و بهره وری سازمان می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستادی بانک پاسارگاد استان مازندران ۲۴۰۰ نفر تشکیل می دهند. که تعدادی (۳۲۲) با فرمول کوکران به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد کیو و همکاران (۲۰۱۹) و اولسانیا (۲۰۱۲) بوده و روایی و پایایی سازه از طریق اساتید و مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار Spss انجام شد. یافته های این حاکی از آن بود برنامه ریزی منابع انسانی تاثیر مثبت در دستیابی به اهداف استراتژیک و بهره وری سازمان دارد.

 کلید واژه: برنامه ریزی منابع انسانی، بهره وری سازمانی، اهدف استراتژیک شرکت، کارکنان بانک پاسارگاد

مقدمه مقاله برنامه ریزی منابع انسانی

جذب نیروی انسانی روز به روز در حال افزایش است و به بزرگترین چالش برای سازمان ها تبدیل شده است. سازمان ها برای بقا در محیط آشفته کسب و کار نیاز به تلاش مستمر دارند. نقش برنامه ریزی منابع انسانی که شامل عواملی مانند مدیریت استعداد، برنامه ریزی جانشین پروری، طرح کارکنان، تجزیه و تحلیل شغل و توسعه شغلی است، در دستیابی به اهداف و بهره وری سازمانی حیاتی شناخته شده است (وانگ و نوئه[۱]، ۲۰۱۰). شیوه‌های مدیریت استعداد که در آن سازمان‌ها دانش علمی را در میان کارکنان تشخیص می‌دهند و مهارت‌های خود را برای دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت افزایش می‌دهند به کارمند کمک می کند و تأثیر مثبتی بر بهره وری سازمانی دارد (چاکرابورتی و بیسواس، ۲۰۱۹).

در قرن بیست و یکم با توجه به افزایش تعداد سازمان ها و پیچیدگی کسب و کارها، شاهد رقابت شدید جهانی و همچنین نیروها و تأثیرات محیطی به هم پیوسته، پیچیده و پویا هستیم که اجتناب از تهدیدها و استفاده از فرصت ها را اجتناب ناپذیر می کند. برای سازمان های تجاری ضروری است که از تفکر سنتی و مدیریت سنتی به تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک برای مدیریت منابع داخلی خود و به طور همزمان محیط خارجی خود حرکت کنند (الخداه، و همکارانش، ۲۰۲۰). برنامه ریزی استراتژیک هسته فرآیند مدیریت استراتژیک و ابزاری مدیریتی است که سازمان ها را قادر می سازد تا با رویدادهای آینده به طور کارآمد و موثر برخورد کنند و کنترل بیشتری بر منابع خود و واکنش تغییرات محیطی به آنها ارائه دهد (فلوریس و یلماز، ۲۰۱۰).

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

284 بازدید