مقاله بررسی نقش دیجیتال مارکتینگ بر کاهش هزینه تبلیغات کسب و کار

عنوان مقاله: بررسی نقش دیجیتال مارکتینگ بر کاهش هزینه تبلیغات کسب و کار

رشته تحصیلی: بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

فرمت:PDF – word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مقاله بررسی مدل های مدیریت استراتژیک برای سازمان های ایرانی

 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • ادبیات نظری
 • استراتژی های بازاریابی
 • تعاریف رسانه های اجتماعی
 • انواع رسانه های اجتماعی
 • جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی
 • تبلیغات الکترونیکی
 • رسانه اجتماعی
 • شبکه اجتماعی
 • ایمیل مارکتینگ
 • تبلیغات موبایلی
 • پیشینه
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش پژوهش
 • جامعه و نمونه آماری
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • پایایی
 • روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • آزمون کولموگرف اسمیرنف (K_S)
 • آزمون رگرسیون خطی ساده
 • نتیجه گیری
 • منابع

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده

دیجیتال مارکتینگ از این جهت مهم است که یک کسب و کار را با مشتریانش در زمان آنلاین مرتبط می کند و در همه صنایع موثر است. وقتی کسب و کارها در گوگل هستند از طریق سئو سایت، تولید محتوا در رسانه های اجتماعی و با بازاریابی ایمیلی، کسب و کارها را با مشتریان ایده آل مرتبط می کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر دیجیتال مارکتینگ بر کاهش هزینه تبلیغات کسب و کار است. روش پژوهش از لحاظ نوع پژوهش از پژوهش های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها پیمایشی است و به لحاظ روابط بین متغیرها ازنوع همبستگی است. جامعه آماری را مدیران شرکت هایبازرگانی شهر تهران تشکیل داده اند. در این پژوهش حجم نمونه با توجه به جامعه نامحدود ۷۲  نفر انتخاب گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های رگرسیون خطی استفاده شده است. که نتایج آن حاکی از آن است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است دیجیتال مارکتینگ (کمپین تبلیغاتی، ایمیل مارکتینگ، پست های رسانه های اجتماعی، تبلیغات موبایلی)، بر واکنش ها مثبت افراد و تبلیغات دهان به دهان در شبکه ها و رسانه های اجتماعی تأثیر مثبت دارد. و این  امر در نهایت بر کاهش هزینه تبلیغات در کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلید واژه: دیجیتال مارکتینگ، رسانه اجتماعی، شبکه اجتماعی، تبلیغات

 

مقدمه

درسال های اخیر، استفاده گسترده از سایت های شبکه اجتماعی به تدریج تبلیغاتی را که توسط شرکت های تجاری انجام می شد را از رسانه های سنتی به شبکه  اجتماعی تغییر داد. بازاریابی شبکه های اجتماعی رقابت تبلیغاتی دهان به دهان را میسر می سازد، و باغث شناخته شدن برند و افزایش درامد فروش می شود (بلوکی، ۱۳۹۸).

رسانه های اجتماعی رسانه هایی برای تعامل اجتماعی هستند که از تکنیک های ارتباطی بسیار دردسترس و گسترش پذیر استفاده می کنند. گروهی از برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیان های تکنولوژیک، امکان ایجاد در تبادل محتوای تولید شده بوسیله کاربران را میدهند (خیری، ۱۳۹۵).

پروژه های مرتبط

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر: 09120323225

23 بازدید