عنوان مقاله: بررسی تاثیر نفوذ فرهنگی بر سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی دختران شهر تهران

تعداد صفحات: 19

فرمت:  pdf و Word

دانلود پاورپوینت مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”قسمتی مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بخشی از مطالب فایل

چکیده مقاله بررسی تاثیر نفوذ فرهنگی بر سبک زندگی جوانان

مفهوم سبک زندگی اصطلاحی است که در علوم مختلفی موردبحث و بررسی قرارگرفته است. عوامل مختلفی بر سبک زندگی اثر گذاشته و یا از آن اثر می پذیرند. یکی از این عوامل، شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهوارهای هستند که باعث تغییر یا ایجاد سبک زندگی جدیدی در افراد، بخصوص جوانان می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین میزان و الگوی استفاده از شبکه های ماهوارهای و شبکه های اجتماعی با سبک زندگی جوانان دختر منطقه یک شهر تهران می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و تحقیقات پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش متشکل از جوانان دختر رده سنی 12 تا 35 سال است. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 386 نفر تعیین شده است. همچنین از پرسشنامه و نرم افزار SPSS جهت گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.

تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام می شود که در سطح استنباطی آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیات مورداستفاده قرارگرفته است. یافته های این پژوهش اثبات می کند که بین میزان و الگوی استفاده از شبکه های ماهوارهای و شبکه های اجتماعی با سبک زندگی و مؤلفه های آن (مصرف فرهنگی، مصرف مادی، اوقات فراغت، مدگرایی و مدیریت بدن) ارتباط معناداری وجود دارد. هرچه میزان استفاده از این رسانه ها و شبکه ها بیشتر باشد، سبک زندگی جوانان بیشتر تحت تأثیر شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهوارهای قرار میگیرد.

کلیدواژه: سبک زندگی، شبکه های اجتماعی، شبکه های ماهوارهای، جوانان دختر شهر تهران

 

مقدمه مقاله بررسی تاثیر نفوذ فرهنگی بر سبک زندگی جوانان

سبک زندگی یکی از حوزه های جدید و مهم مطالعاتی محسوب می شود که در سال های اخیر توجه عده ی قابل ملاحظه ای از محققان اجتماعی را به خود جلب کرده است و در معنایی که امروزه استعمال می شود، مفهومی مدرن و جدید است، که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد چراکه ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکان های موجود است. سخن گفتن از کثرت انتخاب نباید به این پندار بیانجامد که در همه انتخاب ها به روی همه افراد باز است یا آنکه همه مردم تصمیم های مربوط به انتخاب های خویش را با آگاهی کامل از کلیه امکانات موجود برمی گزینند. چه در عرصه کار و چه در عرصه مصرف،ّ برای همه گروه هایی که از قید فعالیت های سنتی آزاد شده اند، انتخاب های گوناگونی در زمینه سبک زندگی وجود دارد. گذشته ای نه چندان دور، سطح ارتباطات افراد محدودتر از امروز بود. (گیدنز، 2009).

زیرا هرکسی تنها در محدوده شبکه خویشاوندان، آشنایان و افرادی که در اطراف او بودند، امکان ارتباط داشت درنتیجه سبک زندگی فرد هم به شدت تحت تأثیر خانواده، خویشاوندان، جامعه و مواردی از این قبیل بود؛ اما در جوامع امروزی افراد با مراجع مختلف و متنوعی برخورد می کنند که ازیک طرف به افراد امکان ارتباط گسترده با هر نقطه از جهان را می دهد و از طرف دیگر سبک زندگی ویژه ای را ترویج می دهد که به فرد با مجموعه این عوامل به تعریف مدرنی از خود می رسد که غرق در استفاده از انواع کالاهای مصرفی از قبیل سیستم های مختلف رایانه ای و الکترونیکی،آرایش در خیابان و مکان های عمومی، موسیقی های مدرن، ساندویچ و غذاهای سرد و آماده، تکنولوژی های خانگی و دیگر روش های مدرن شده است. که هر یک از روش ها و تکنولوژی های، به نوعی باعث تغییرات بنیادینی در زندگی، احساس، تفکر، شیوه زیست و فرهنگ انسان امروزی می شوند (فاضلی، 1392).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225