عنوان مقاله: بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: 11 صفحه

فرمت: word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقاله تمرکز بازار حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی

 • چكيده
 • مقدمه
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • روش پژوهش
 • مدل آزمون فرضیه ها
 • متغیرهای تحقیق
 • متغیر مستقل
 • تمرکز بازار حسابرسی
 • متغیر وابسته
 • حق الزحمه حسابرسی
 • تعریف متغیرهای پژوهش
 • یافته‌های پژوهش
 • آزمون فرضیه
 • بحث و نتيجه‌گيري
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”قسمتی از مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تمرکز بازار حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

روش­شناسی: بدین منظور، چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و بر روی داده‌های مربوط به90 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(5 ساله) 1392-1396 آزمون گردید. روش پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره می­باشد. در این پژوهش تمرکز بازار حسابرسی متغیر مستقل، کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی متغیرهای وابسته و فرصت های سرمایه گذاری متغیر تعدیل گر هستند.

یافته­­ها: نتایج بدست آمده از فرضیه های پژوهش نشان داد، که بین تمرکز بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

دانش­افزایی: در این پژوهش از منظر بررسی نقش تعدیلگری فرصت های سرمایه گذاری بین تمرکز بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی دارای نوآوری بوده است.

واژه‌هاي كليدي: تمرکز بازار حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، فرصت های سرمایه گذاری

 

پروپوزال های آماده

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط