عنوان مقالهعنوان مقاله: بررسی تأثیر سیستم های ترکیبی تأمین ناب، چابک و سنتی بر عملکرد تولید

نویسندهنویسنده: مهدی اجلی، روح الله مرادعليزاده، مریم غلامی

رشته رشته: مدیریت صنعتی

فرمت مقاله فرمت: pdf

حجم مقالهحجم فایل: 196 KB

منبع مقاله منبع: پنجمین همایش حسابداری و مدیریت

لینک دانلود مقاله دانلود مقاله

چکیده مقاله

این مقاله استراتژی های تأمین کارخانه های تولیدی را برای ارزیابی بین المللی استراتژی تولید بررسی می کند. چهار خوشه بر مبنای ضوابط انتخاب تأمین کنندگان و مکانیسم یکپارچۀ سازگار شده تعریف شده است. دو خوشه مشابه مدل های ناب و چابک هستند در حالیکه دو خوشۀ دیگر استراتژی های بسیار سنتی هستند، حتی اگر آنها پیشرفت هایی در مقایسه با مدل ذخیرۀ طول بازو، ایجاد کنند باز هم سنتی هستند. بنابراین استراتژی ها به عنوان عوامل محتمل الوقوع و ساختاری و عملکرد تولید توصیف می شوند. استراتژی های ناب و چابک با مدل های دیگر از ابعاد مختلف متفاوتند درحالی که هیچ تغییر بارزی بین آنها از لحاظ عملکردی وجود ندارد.
كليد واژه: استراتژی تأمين، ناب، چابک، عملکرد توليد

مقدمه

در محيط رقابتی امروز، مدیریت خرید و عرضه، یک مسألۀ كليدی برای بيشتر شركت ها است، كه منجر به شناخت ارتباطات استراتژیک آن می شود. مطالعات اخير نياز به تعریف استراتژی ذخيره و عرضه را بيان می كند، مفاهيمی كه در زمينۀ توليد استراتژی های عملياتی برای مدیریت روابط پيشامدی تعریف می شوند. استراتژی های ذخيره و عرضه، عموماً برمبنای ضوابط انتخاب تأمين كننده یا مکانيزم یکپارچه می باشد. برخی نویسندگان به ضوابط انتخاب تأمين كنندگان به عنوان ارتباطی بين استراتژی رقابتی خریدهای كارخانه و استراتژی ذخيره توجه می كنند درحاليکه آنها ذخيره را با اولویت های رقابتی هم ردیف می كنند. نویسندگان دیگر اشاره كرده اند كه شركت ها به طور روزافزون بدنبال موفقيت های رقابتی نه تنها در یکپارچگی فرآیندهای تجاری درونی خودشان و استراتژی های عملکردهای داخلی شان هستند بلکه به دنبال یکپارچگی و هم سطح كردن فرآیندهای بين كارخانه ای هستند. از این دیدگاه استراتژی های ذخيره سازی باتوجه به سازگاری مکانيزم های یکپارچۀ مختلف تعریف می شوند و تعاریف و دسته بندی هایی بيشتر براساس فعاليت هایی كه با هدف ذخيره هستند ارائه می كند. این ابعاد به طور پيوسته در ادبيات مدل های عرضه ازجمله عرضۀ ناب و عرضۀ چابک كه به طور مفهومی باتوجه به ابعاد چندگانه تعریف شده اند آورده شده ولی هر كدام به طور جداگانه و اصولاً با مدارک موردی. اگرچه، ادبيات یک مطالعۀ گسترده را كم دارد تا به هر دوی انتخاب ضوابط تأمين كنندگان و مکانيزم های یکپارچه برای تعریف استراتژی های عرضه توجه كند. در كنار این، چندین نویسنده اعلام كرده اند كه استراتژی های عرضه به طور مؤثری روی عملکرد كارخانه مؤثر است اگرچه، عدۀ كمتری از آنها این ارتباط را بيان كرده اند و تنها در محدوده ای كه قبلاً بيان شد. همچنين، مزایای مربوط به مدل های عرضۀ چابک و ناب به طور وسيعی مورد بحث واقع شده است امّا هيچ مطالعۀ گسترده ای درباره پشتيبانی از مدارک تجربی انجام نشده است.