عنوان انگلیسی مقاله:

Factors Influencing Online Shopping Behavior: The Mediating Role of Purchase Intention

ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ی قصد خرید

$$$: 29500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر منابع
 • هنجار عینی
 • مفید بودن درک شده
 • قصد خرید و رفتار مشتری
 • نظریه رفتار برنامه ریزی شده
 • مدل پذیرش فناوری
 • روش تحقیق
 • تحلیل و یافته ها
 • مطالعه آزمایشی
 • تحلیل قابلیت اطمینان
 • شکل 1: مدل مفهومی
 • تحلیل توضیحی
 • آزمایش تجربی مدل فرضیه سازی شده
 • جدول) بهبود مدل
 • نتایج بررسی فرضیه رابطه مستقیم متغیرها
 • شکل 2: مدل سازی فرضیه
 • جدول) رابطه بین متغیرهای برون زا و درون زا
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع

چکیده مقاله

چکیده

خرید اینترنتی یک پدیده ای است که به سرعت این روزها درحال رشد است. یک نگاه اجمالی به رشد نمایی بازیگران اصلی در این صنعت نشان می دهد که هنوز یک مخزن بزرگی از پتانسیل بازار برای تجارت الکترونیک وجود دارد. سهولت خرید آنلاین آن را به عنوان یک تمایل درحال پدیدار شدن در بین مشتریان به ویژه Gen Y تعبیر می کند. رواج خرید آنلاین علاقه خرده فروشان به تمرکز بر روی این ناحیه را افزایش داده است. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین رابطه بین هنجار عینی، مفید بودن درک شده و رفتار خرید آنلاین به هناگم وساطت شدن توسط قصد خرید می باشد.

دانشجویان دانشگاه که سنی بین 18 و 34 سال دارند و درحال حاضر مطالعات خود را در دانشگاه مالزی دنبال می کنند به عنوان هدف تحلیل انتخاب شدند. 662 مورد از 800 پرسشنامه های توزیع شده برای کدگذاری، تحلیل و آزمایش فرضیه ها معتبر بودند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18.0 و AMOS نسخه 16.0 تحلیل شدند.

مدلسازی معادله ای ساختاری برای بررسی تناسب های مدل و آزمایش فرضیه استفاده شد. نتیجه گیری می تواند بیان کند که هنجار عینی و مفید بودن درک شده به صورت قابل توجه و مثبتی بر قصد خرین آنلاین اثر می گذارد اما هنجار عینی تاثیر غیر قابل توجهی بر رفتار خرید به صورت منفی دارد. ذکر این نکته شایان توجه است که مفید بودن درک شده نیز به صورت غیر قابل توجهی رفتار خرید آنلاین را تحت تاثیر قرار می دهد. یافته ها همچنین آشکار کردند که قصد خرید تاثیر مثبت قابل توجهی بر رفتار خرید آنلاین دارد. برای تحقیقات آتی، نمونه ها از بزرگسالان کار کننده و دیگر متغیرها که مربوط به خرید آنلاین بوند مشمول تحقیق شدند تا انحراف نمونه گیری به حداقل برسد.

کلید واژه ها: هنجار عینی، مفید بودن درک شده، قصد خرید، رفتار خرید آنلاین، دانشگاه

 

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه مقاله

اینترنت از ازمان گذر خود به یک شبکه به هم پیوسته جهانی برای به اشتراک گذاری و تحویل اطلاعات به عنوان یک ابزار فروش مفید جهت خدمات رسانی به عنوان یک بستری برای تراکنش بین المللی و کشوری پدیدار شده است. طبق گفته کیرنی (2015) تجارت الکترونیکی خرده فروشی تقریبا” 840 بیلیون دلار آمریکا در سال 2014 رشد کرده است که از فروش 695 بیلیون دلار در سال 2013 پیشی گرفته است و تخمین زده می شود که در سال 2018 به 1506 بیلیون دلار افزایش یابد.

….

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط