ضرورت آشنایی كاركنان دستگاه های دولتی با فناوری اطلاعات

بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان نی ازمند شناخت كافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورت های این پدیده در روند فعالیت های سازمان است كه با توجهبه نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه و گسترش فرایندهای سازمانی هر مدیر پیشرو و آینده نگری ناگزیر از انجام زمینه سازی های لازم و انجام مشاوره های علمی و فنی با صاحبان دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات است (سبحانی نژاد، 1386ص 15).

تنوع، پیچیدگی و گستردگی فعالیت ها ی مختلف علمی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی در قالب سازمان های مختلف، گستردگی ارتباطات درون و برون سازمانی در نظام های مدیریتی و همچنین عوامل و شاخص های موثر بر رشد و توسعه سازمان ها موجب شده تا مدیران سازمان ها بیش از هر زمان دیگری خود را با ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی مجهز نمایند. ظرفیت های بالقوه فناوری اطلاعات مدیران را مجاب نموده تا بر این پدیده و ابزارهای آن، نگرشی دقیق و عمیق داشته باشند. فناوری اطلاعات به مجموعه مكانیزم های تلفیق كننده و هدایت كننده ای كه زمینه های كاربردی شدن، به هنگام شدن و گسترش اطلاعات و داده های خام را با استفاده از ابزارهای ریزپردازنده انجام می دهند اطلاق می شود . ارتباط مدیران با فناوری اطلاعا ت و ارتباطات به دو نوع محدود می شود : سیستم هایی كه اطلاعات را ذخیره و پردازش می كنند و سیستم هایی كه ارتباط بین افراد و مشاغل را با سرعت و بسیار كارآمد برقرار می كنند (سبحانی نژاد، 1386 ص 23).

آشنایی مدیران و كاركنان با فناوری اطلاعات و كاربرد این فناوری توسط آنان باعث می شود كه روال كاری سرعت بیشتری پیدا كرده و انجام امور تسهیل شود . استفاده از فناوری اطلاعات، توانایی ها و خلاقیت مدیران و كاركنان را افزایش می دهد، بر نگرش و نحوه كار آنان تاثیرگذار خواهد بود، منجر به افزایش سرعت و دقت آنان در انجام امور خواهد شد. فناوری اطلاعات ابزار قدرتمندی است كه كاربرد آن منجر به ایجاد و ارائه تسهیلات بهتر و بیشتر، صرفه جویی در زمان و هزینه و افزایش كارایی و بهره وری می شود . مدیری در سازمان خود موفق خواهد بود كه با توجه نیازهای سازمانی خود، بستر لازم را برای كاربرد این فناوری در سازمان ایجاد كند و كاركنان خود را در زمینه آشنایی و استفاده موثر از این فناوری در انجام فعالیت های سازمانی آموزش دهد (کاظمی، 1389 ص 15).