عنوان سمینار: تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران

رشتهرشته تحصیلی: منابع انسانی

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 80 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب سمینار تاثیر رهبری بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران

 • مقدمه
 • بخش اول: رهبری خدمتگزار
 • مقدمه
 • تعاریف رهبری
 • سبک رهبری
 • وظایف رهبری
 • نظریه های سنتی رهبری
 • نظریه خصوصیات فردی رهبر
 • مروری بر شکل گیری رهبری خدمتگزار
 • تعاریف رهبری خدمتگزار
 • خدمت عمومی
 • مقایسه تئوری عامليت و خادميت با تئوری های کلاسیک و نئوکلاسیک
 • ابعاد رهبـری خدمتگزار از نظر صاحب نظران
 • مدل های رهبـــری خدمتگزار
 • رهبری خدمتگزار از نظر نظریه پردازان
 • رهبري خدمتگزار در سازمان هاي دولتي
 • معنویت محيط كاري و رهبري خدمتگزار
 • رهبري خدمتگزار و اعتماد سازماني
 • بخش دوم: تعهد سازمانی
 • مقدمه
 • مفهوم تعهد سازمانی
 • الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی
 • متغیرهایی که با تعهد سازمانی رابطه دارند
 • مدل های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
 • مدیریت گوناگونی از منظر تعهد سازمانی
 • مفاهیم مدیریتی از منظر تعهد سازمانی
 • بخش سوم: اعتماد
 • مقدمه
 • مفاهیم اعتماد
 • عوامل مؤثر در اعتماد
 • فرآيند اعتماد
 • انواع اعتماد
 • سطوح اعتماد
 • ارکان کلیدی اعتماد
 • اعتماد به مديران ارشد
 • اعتماد درون سازمانی و تسهیم دانش
 • اعتماد و عملکرد
 • اعتماد در سازمانها
 • رهنمود های توسعه اعتماد
 • بخش چهارم:ارتباط بین رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران
 • بخش پنجم: پیشینه تحقیق
 • چارچوب نظری تحقیق
 • منابع

توضیحات

سبک رهبری

منظور از سبک رهبری،چگونگی رفتار رهبر در زمانی که سعی در تأثیر گزاری بر عملکرد افراد دیگر دارد می باشد. به بیان دیگر چگونگی سرپرستی مدیران بر دیگران و چگونگی رفتاری که افراد در موقع تأثیر گزاری و نفوذ بر عملکرد زیردستان از خود بروز می دهند را سبک رهبری می گویند(رضائیان، 1391، ص165).

سبك هاي رهبري بحث رهبري و تأ ثير آن بر عملكرد و اثربخشی سازمان، دير زمانی است كه در محافل مديريتي مطرح گرديده است. متخصصان رهبري راههاي مختلفی را براي شناخت موضوع رهبري و ارتباط آن با اثربخشی سازمان انتخاب كرده اند و بر مبنای آن تئوري هاي متعددي شروع مباحث رهبري با تئوري هاي شخصيتي و  را ارئه نموده اند. (Francoeur,2008).

اگر رهبران بخواهند در میان افراد به طور اثر بخش و کارا تأثیر گزارند لازم است در به کارگیری سبک های رهبری انعطاف داشته  و قدرت تشخیص نیازهای زیردستان را داشته باشند و با آنها نوعی توافق در روش اعمال سبک رهبری را به دست اورند.

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png