ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: برونسپاری فعالیت ها

عنوان ادبیات نظری (سمینار): برون سپاری فعالیت ها

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته تحصیلی: مدیریت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۶۵ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب ادبیات نظری برونسپاری فعالیت ها

 • برون سپاری
 • سابقه برون سپاری
 • دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار
 • دلایل سازمانی
 • دلایل مرتبط با نیروی انسانی
 • سطوح برون سپاری
 • برون سپاری و مهندسی مجدد
 • فرآیند اجرایی برون سپاری
 • اقدامات و پیش نیازی
 • خواست و عزم قاطع مدیریت ارشد
 • انتخاب شورای راهبری و مسؤول شورا
 • هدف گذاری شفاف
 • طراحی فرآیند اجرایی و تقسیم وظایف و مسؤولیت ها
 • ایجاد زبان مشترک بین افراد و گروههای درگیر در فرآیند
 • تعیین شایستگی محوری سازمان
 • تعیین حدود و استراتژی های برون سپاری و ملاحظات استراتژیک
 • ارزیابی ریسک ها
 • تأمین منابع و امکانات
 • گام اول: تحلیل ساخت / خرید
 • گام دوم: شناسایی، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان
 • گام سوم: مذاکره و عقد قرارداد
 • گام چهارم: اجرای قرارداد و مدیریت روابط
 • گام پنجم: سنجش عملکرد تأمین کنندگان
 • مزایای برون سپاری
 • بخش دوم: پیشینه تحقیق
 • پیشینه نظری در باره برون سپاری
 • نتایج تحقیقات انجام شده درباره برون سپاری
 • اثر بخشی:در جستجوی یک تعریف
 • رویکردهای مختلف اثر بخشی
 • رویکرد نیل به هدف
 • مسائل و مشکلات نیل به هدف
 • فایدۀ عملی رویکرد نیل به هدف برای مدیران
 • رویکرد سیستمی
 • مفروضات رویکرد سیستمی
 • رویکرد سیستمی در عمل
 • مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی
 • رویکرد عوامل استراتژیک
 • مفروضات رویکرد عوامل استراتژیک
 • رویکرد عوامل استراتژیک در عمل
 • فایدۀ عملی رویکرد استراتژیک برای مدیران
 • رویکرد ارزشهای رقابتی
 • مفروضات رویکرد رقابتی
 • رویکرد ارزش های رقابتی در عمل
 • اثر بخشی سازمانی
 • اثر بخشی سازمان را چه چیزی تعیین می کند؟
 • متغیرهای علتی
 • متغیرهای میانجی
 • متغیرهای بازده ای یا غایتی
 • هدف های دراز مدت در مقابل هدفهای کوتاه مدت
 • یگانگی هدف ها و اثر بخشی
 • مشارکت و اثر بخشی
 • سبک رهبری و اثر بخشی
 • عوامل مؤثر در اثر بخش سازمان از نگاهی دیگر
 • سنجش اثر بخشی
 • رویکردهای سنتی برای سنجش اثر بخشی
 • وش مبتنی بر تأمین هدف
 • روش مبتنی بر تأمین منابع
 • روش مبتنی بر فرآیند درونی
 • رویکرد نوین برای سنجش اثر بخشی
 • روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذینفع

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

 

34 بازدید