سفارش طراحی مدل بوم کسب و کار شرکت

سفارش طراحی بوم مدل کسب و کار شرکت

استروالدر در سال 2004 چارچوب ماهیت شناسانه ای ارائه کرد، در سال 2010 استروالدر و پیگنیور با کمک 470 محقق و پژوهشگر و متخصص در زمینه مدل های کسب و کار
مبادرت به طراحی مدل کسب و کار کردند.
هدف از طراحی این مدل، ساخت چارچوبی بود که برای همگان قابل درک، ساده و کاربردی باشد به گونه ای که همگان قادر باشند از این چارچوب استفاده کنند و به یک درک متقابل از یک مدل کسب و کار برسند. از این روی استروالدر تابلویی را به وجود آورد که متشکل از 9 بخش بود و نام آن را بوم مدل کسب و کار نهاد.
چارچوب دارای دو کاربرد اساسی است. در کاربرد اول می توان کسب و کار خود و رقبا را در درون این چارچوب قرار داد و برای پیشرفت و یا درک و تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار خود و دیگران از آن استفاده کرد و به مفهومی سازنده رسید. در کاربرد دوم می توان برای شروع یک کسب و کار جدید از این چارچوب استفاده کرد و تمام بخش هایی را که
یک کسب و کار جدید برای شروع مناسب به آن نیاز دارد را با استفاده از این چارچوب تجزیه و تحلیل کرد و به یک مفهوم صحیح برای شروع رسید.
9 بخش سازنده این تابلو عبارتند از:

  • بخش مشتری
  • ارزش های پیشنهادی
  • کانال های ارتباطی
  • ارتباط با مشتری
  • جریان های درآمدی
  • منابع کلیدی
  • فعالیت های کلیدی
  • مشارکت های کلیدی
  • ساختار هزینه

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بخش های مشتری

استروالدر و پیگنیور اولین قسمت از بوم مدل کسب و کار را بخش مشتریان قرار می دهند و در مورد بخش اول بوم مدل کسب و کار اظهار می دارند که: جز سازنده بخش های مشتری، گروه های مختلفی از افراد یا سازمان هایی را تعریف می نمایند که شرکت قصد دستیابی و خدمت به آنان را دارد. مشتریان، قلب هر مدل کسب و کاری را تشکیل می دهند. بدون مشتریان هیچ شرکتی نمی تواند در بلند مدت دوام بیاورد. شرکت ممکن است مشتریان را با توجه به ویژگی های رفتاری، یا بر حسب نیازهای مشترک و یا سایر ویژگی ها طبقه بندی کند. در مدل کسب و کار ممکن است یک یا چند یخش بزرگ یا کوچک از مشتریان برای ارائه خدمت انتخاب و از سایر بخش ها چشم پوشی شود. (استروالدر و پیگنیور، 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA01.png

 

ارزش های پیشنهادی

استروالدر و پیگنیور دومین بخش سازنده بوم مدل کسب و کار را ارزش های پیشنهادی قرار می دهند و مطرح می کنند که ارزش آفرینی به معنای رویکردی است که این سازمان در قبال همه ذینفعان و به ویژه مشتریان خود در پیش می گیرد و آن مشتری را محور همه فعالیت ها و فرآیندهای خود قرار می دهد. جز سازنده ارزش پیشنهادی، بسته ای از محصولات و خدمات را تعریف می کند که برای یک بخش از مشتری خاص ارزش خلق می کند. ارزش پیشنهادی دلیل ترجیح یک شرکت به سایر شرکت ها توسط مشتریان است و هر ارزش پیشنهادی متشکل از بسته ای از محصولات و یا خدمات است که نیازهای یک بخش خاص از مشتریان را برآورده می نماید. بنابراین ارزش پیشنهادی، مجموعه یا بسته ای از منافع است که شرکت به مشتریان پیشنهاد می دهد(استروالدر و پیگنیور، 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA02.png

کانال های ارتباطی

استروالدر و پیگنیور در مورد سومین بخش از بوم مدل کسب و کار اینگونه توضیح می دهند که: جز سازنده کانال ها، بیان کننده این است که شرکت به منظور ارائه ارزش پیشنهادی مورد نظر به بخش های مشتریان هدف خود، چگونه با آنها ارتباط برقرار کرده و به آنها دسترسی دارد. کانال های ارتباطی، توزیع و فروش، واسط میان یک شرکت با مشتریان آن می باشد. کانا ها نقاط تماس با مشتری هستند و نقش مهمی را در تجربه مشتری ایفا می کنند(استروالدر و پیگنیور، 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA03.png

ارتباط با مشتری

استروالدر و پیگنیور چهارمین بخش از بوم مدل کسب و کار را ارتباط با مشتری می نامند و این بخش را بدین صورت تعریف می کنند که: جز سازنده ارتباط با مشتری، انواع روابطی را توصیف می نماید که شرکت با بخش های خاصی از مشتریان برقرار می کند. شرکت باید رابطه ای را که می خواهد با هر بخش از مشتریان ایجاد کند، برای خود شفاف نماید (استروالدر و پیگنیور، 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA04.png

جریان های درآمدی

استروالدر و پیگنیور پنجمین بخش سازنده بوم مدل کسب و کار را جریان های درآمدی می نامند و این بخش را اینگونه معرفی می کنند: جز سازنده جریان های درآمدی نشان دهنده درآمدی است که شرکت را از هر بخش مشتری کسب می کند(استروالدر و پیگنیور، 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA05.png

منابع کلیدی

استروالدر و پیگنیور ششمین بخش مدل بوم کسب و کار را منابع کلیدی معرفی می کنند و این بخش بوم مدل کسب و کار را این گونه تعریف می کنند: جز سازنده منابع کلیدی، مهمترین دارایی های مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل کسب و کار را تشریح می کند. هر مدل کسب و کاری به منابع کلیدی نیاز دارد. این منابع، شرکت را قادر می سازد تا ارزش های پیشنهادی خود را خلق و ارائه نماید، به بازارها دست یابد، ارتباط با مشتری را حفظ کند و کسب درآمد نماید. بسته به نوع مدل کسب و کار، منابع کلیدی مختلفی مورد نیاز است. استروالدر و پیگنیور معتقد هستند که منابع کلیدی می توانند فیزیکی، مالی، معنوی یا انسانی باشند. این منابع می توانند تحت مالکیت شرکت باشند، توسط شرکت اجاره شوند و یا توسط شرکای کلیدی تامین شوند (استروالدر و پیگنیور، 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA06.png

فعالیت های کلیدی

استروالدر و پیگنیور هفتمین بخش از چارچوب مدل کسب و کار را فعالیت های کلیدی می دانند و آن را به این شرح توضیح می دهند: جز سازنده فعالیت های کلیدی، مهمترین کارهای مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل کسب و کار را تشریح می کند. هر مدل کسب و کار نیاز به تعدادی فعالیت های کلیدی دارد. این فعالیت ها مهمترین اقداماتی هستند که یک شرکت اید انجام دهد تا عملکرد موفقی داشته باشد. همانند منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی برای خلق و ارائه ارزش پیشنهادی، دست یابی به بازارها حفظ ارتباط با مشتری و کسب درآمد می باشد و همچون منابه کلیدی بسته به نوع مدل کسب و کار، فعالیت های کلیدی نیز متفاوت هستند(استروالدر و پیگنیور، 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA07.png

مشارکت های کلیدی

استروالدر و پیگنیور هشتمین بخش بوم مدل کسب و کار را مشارکت های کلیدی بر می شمارند و این بخش را اینگونه توضیح می دهند که: جز سازنده مشارکت های کلیدی، شبکه ای از تامین کنندگان و شرکا را توصیف می کند که باعث عملکرد صحیح مدل کسب و کار می شوند. شرکت ها به دلایل مختلفی برای خود شریک بر می گزینند و مشارکت ها، سنگ بنای بسیاری از مدل های کسب و کار می گردند. شرکت ها به منظور بهینه نمودن مدل های کسب و کار خود، کاهش ریسک یا کسب منابع، اقدام به ایجاد ائتلاف هایی می کنند (استروالدر و پیگنیور، 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA08.png

ساختار هزینه

ساختار هزینه تمام هزینه هایی را شرح می دهد که اجرای مدل کسب و کار با خود به همراه دارد. این جز سازنده، مهم ترین هزینه هایی که حین اجرای یک مدل کسب و کار خاص ایجاد می شود را توصیف می کند. خلق و ارائه ارزش، حفظ ارتباط با مشتری و ایجاد درآمد، همگی با خود هزینه هایی به همراه دارند. پس از تعریف منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی و مشارکت های کلیدی می توان چنین هزینه هایی را به سادگی محاسبه نمود (استروالدر و پیگنیور، 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA09.png

استروالدر با قرار دادن 9 بخش در کنار هم یک روش برای خلق مدل کسب و کار و یا بهبود کسب و کارهای موجود ارائه می کند. از این ویژگی های بسیار بارز بوم مدل کسب و کار این است که تمامی ابعاد مختلفی که یک مدل کسب و کار را شامل می شود، و رابط بین اجزا و درک این روابط را برای بیننده تسهیل می کند.
بوم مدل کسب و کار ابزاری است مفید جهت به کارگیری گروه های مختلف افراد در جهت نیل به بهبود و پیشرفت در کسب و کارها یا طراحی کسب و کار ها برای درک صحیح و کاهش ریسک کسب و کار ها. استروالدر و پیگنیور فرم خام بوم مدل کسب و کار را به شکل زیر معرفی می کند. این فرم خام بدین منظور طراحی کردند که افراد بتوانند اجزای کسب و کار خود را در بخش مربوزه نوشته و کسب و کار خود را به مثابه یک تابلوی نقاشی تبدیل کنند و اجزا و روابط میان اجزا را به درستی مشاهده کنند، بوم مدل کسب و کار توان تجزیه و تحلیل افراد را نسبت به مدل کسب و کار خود را افزایش می دهد و باعث می شود که آن ها درک بهتری نسبت به فرآیندهای کاری خود پیدا کنند.

بوم مدل کسب و کار

http://modir3-3.ir/images/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA10.png

[/stextbox]

جهت سفارش پروژه بوم مدل کسب و کار در ابتدا شرکت مورد نظر خورد انتخاب سپس درخواست خود را از طریق فرم زیر و یا از طریق واتس اپل شماره 09120323225 اقدام به سفارش کاربرگ مدیریت استراتژیک مورد نظر خود کنند.

[gravityform id=”10″ title=”true” description=”true” ajax=”true” tabindex=”0″]

واتس اپ: 09120323225

تلگرام: 09120323225 _ 09390959982

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

modir123.com