رویکردهای تئوری برای درک اجرای HRM سبز

بدنبال مفهوم اجرای HRM سبزتر، این مطالعه بر این باور است که HRM سبز در مورد جهت گیری برای تغییرات سازمانی است. کارمندان در سازمان ها، به تغییرات اساسی به سمت پایداری نیاز دارند. دو بعد اساسی در تغییر سازمانی، پیامدهیا تغییر و فرایندهای تغییر هستند.

جهت نتایج بر اینکه “چگونه” ممکن است با توجه به تغییرات تحت تاثیر قرار بگیرند تمرکز دارد، درحالیکه جهت فرایند، بر اینکه چگونه تغییرات را می توان تشخیص داد، تمرکز دارد.

برای مثال جهت نتایج می توانند، در قالب پاداش یا انگیزه سبز در کارمندان یا آن بخش، در نظر گرفته شود. و برای مثال جهت فرایند می تواند در قالب توسعه سیاست ها، فعالیت های پایدار HRM و ارائه آموزش HRM سبز در نظر گرفته شود.

علاوه بر جهت گیری برای تغییرات سازمانی، اهمیت آن برای سازمان ها در فشار و جهت گیری مجدد برای بدست آوردن مسائل پایداری در فعالیت های HRM نیز مهم است.

به منظور ایجاد تغییرات، سازمان ها باید مشخصات خاصی را داشته باشند، از جمله باز بودن یا آزاد بودن، انعطاف پذیری، سازگاری، و مهم تر از آمادگی کارکنان نسبت به تغییر در سازمان.

Shipton و همکارانش اشاره کردند به منظور ایجاد تغییرات موفق، نیروی کاری متعهد و ماهر ، دانش و مهارت در رهبری، سیستم پاداش و تشخیص، تحمل، تشویق و خلاقیت برای ایجاد جهات جدید، مورد نیاز هستند.