دستورالعمل هایی برای ساخت و حفظ فرهنگ سازمانی

فرهنگ می تواند به صورت پیش فرض بوجود بیاید. به عبارت دیگر، فرهنک می تواند هم به صورت هدفمند و هم به صورت شانسی ایجاد شود. برای ساخت فرهنگ، هوشمندی و کار متمرکز مورد نیاز است. مدیران اجرایی مانند بیل گیتس در ماکروسافت، هرب کلر از خطوط هوایی جنوب غربی، جف بزوس از آمازن، همگی برای تاکید شان بر فرهنگ و تمایل به فرهنگ سازی های خاص شناخته شده اند. دیگر رهبران به صورت اشتباه فکر می کنند که با صحبت زیاد در مورد فرهنگ، نوشتن ارزش های فرهنگی بر روی دیوار، پاس کردن کتاب هایی در مورد فرهنگ و هک کردن ارزش های فرهنگی بر روی لیوان قهوه، فرهنگ مورد نظر اتفاق خواهد افتاد.

راهنمای ایجاد و حفظ فرهنگ

1. ایجاد استراتژی و فرهنگ از اولویت های رهبری است.
2. داشتن درک روشنای از فرهنگ موجود
3. شناسایی، مکاتبه، آموزش و تعامل کارکنان در آرمان های فرهنگی
4. مد نظر قرار دادن الگو های رفتاری مطلوب
5. آموزش و ارتقا فرهنگ
6. هماهنگی بین استراتژی و فرهنگ
7. شناسایی و معرفی رفتار ها و شیوه های مطلوب
8. استفاده از سمبل ها، تشریفات، اجتماعی سازی، داستان ها برای تقویت فرهنگ
9. تعیین یک تیم فرهنگی
10. ارزیابی و مدیریت فرهنگ

رهبرانی نیز وجود دارند که توجه کمی به فرهنگ دارند و ممکن است با هزینه بالایی آن را انجام دهند. درحالیکه توجه زیادی به داشتن یک فرهنگ سالم با عملکرد بالا می شود، هزینه های بالقوه ای نیز به دلیل نادیده گرفتن فرهنگ و یا داشتن فرهنگ با مطلوبیت پایین وجود دارد. برآورد می شود که حدود 60 درصد از مدیران در زمینه دستیابی به اهداف پیش بینی شده شکست می خورند برای اینکه به تفاوت های فرهنگی توجه نمی کنند ( هلریگل و الوکوم 2011). فرهنگ ناسالم بر دیگر عوامل مانند عملکرد، روحیه، انگیزه ؛ کارتیمی، روابط با مشتری و ارائه خدمات و وفاداری تاثیر کاملا منفی دارد. در برخی موارد، فرهنگ ناسالم عامل مهمی در شکست سازمان است. جدول 2 حدود 10 دستورالعمل را برای مدیران فراهم کرده است که با استفاده از آنها می توانند فرهنگ سازمانی را ایجاد و حفظ کنند.
دانلود